Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

06jul

PRIMJENA PROPISA U ODNOSU NA VJERSKE PRAZNIKE U FBIH?

 • 0 Comments
Odredbom člana 54. stav 3. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22), propisano da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo […]
Read More
19apr

PRIMJENA PROPISA O PRAZNICIMA U ODNOSU NA PRVOMAJSKE I VJERSKE PRAZNIKE U FBIH?

 • 0 Comments
Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94) primjenjuje kao federalni zakon, određeno […]
Read More
01okt

Izbor i imenovanje povjerenika za zaštitu na radu

 • 0 Comments
Zakonom o zaštiti na radu propisano je da kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika, radnici biraju ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu, te da će povjerenik za zaštitu na radu biti izabran ili imenovan bez obzira na broj radnika ako to zahtjevaju […]
Read More
07sep

Pitanje: Da li se matična evidencija o radnicima, evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca i evidencija o radnom vremenu vode u pisanom ili elektronskom obliku? Da li su propisani obrasci na kojima se vode pomenute evidencije ili obrasce može kreirati poslodavac? Na koji način se vodi evidencija o radnom vremenu radnika u pojedinim organizacionim jedinicama kod poslodavca?

 • 0 Comments
Odredba člana 43. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), između ostalog, propisuje da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, kao i evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni-matična evidencija. Na osnovu […]
Read More
07sep

Pitanje: Koje je uslove potrebno ispuniti za izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i dr), te koju je dokumentaciju potrebno dostaviti u postupku koji provodi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike?

 • 0 Comments
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), ovlašteno za donošenje rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu potrebnih kadrova i tehničke opreme onih organizacija koje vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i […]
Read More
07sep

Pitanje: Koji je osnov za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te koliko takav ugovor može trajati? Koje bi uslove trebalo ispunjavati lice sa kojim se ugovor zaključuje, te koje su obaveze poslodavca prema tom licu?

 • 0 Comments
Odredbom člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), uređeno je pitanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Naime, odredbom člana 34. stav 1. pomenutog zakona propisano je da ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili pravilnikom […]
Read More
07sep

Pitanje: Da li je poslodavac, na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavezan objaviti javni oglas u slučaju raspoređivanja na drugo radno mjesto radnika kojima je utvrđena promijenjena radna sposobnost?

 • 0 Comments
Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), propisan je postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim […]
Read More
07sep

Pitanje: Da li radniku koji je ispunio zakonske uslove za prestanak radnog odnosa, u smislu navršenih godina staža osiguranja, radni odnos može prestati i u slučaju kada mu nisu uplaćeni pripadajući doprinosi od strane prethodnih poslodavaca?

 • 0 Comments
Odredbom člana 94. tač. c. i d. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano je da ugovor o radu prestaje kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), […]
Read More
07sep

Pitanje: Kakva je zakonska procedura postupanja u slučaju kada poslodavac namjerava smanjiti broj izvršilaca na određenom radnom mjestu radi usklađivanja sa podzakonskim aktima, te u navedenom smislu namjerava radnicima (više od pet) ponuditi druga radna mjesta pod nepovoljnijim uslovima?

 • 0 Comments
Članom 107. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju i u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. Ako […]
Read More
07sep

Pitanje: Koja je dokumentacija potrebna, te koji je postupak kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za dobijanje dozvole za rad privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju.

 • 0 Comments
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/09, 43/11 i 36/18), donosi rješenja o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju. […]
Read More
07sep

Pitanje: Da li se radnici koja radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa članom 63. Zakona o radu za vrijeme praznika i godišnjeg odmora isplaćuje cijela plaća ili pola plaće?

 • 0 Comments
Članom 63. stav (1) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), utvrđeno da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete […]
Read More