Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Šta se podrazumijeva pod naknadom plaće na koju radnik ima pravo za vrijeme korištenja godišnjeg odmora?

  • Datum: 7 Septembra, 2020

Odredbom člana 52. stav 3. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano je da radnik za vrijeme godišnjeg odmora ima pravo na naknadu plaće, u visini plaće koju bi ostvario da je radio. Imajući u vidu da u smislu odredbe člana 75. Zakona o radu, radnik ostvaruje pravo na plaću za obavljeni rad, a da za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ne obavlja rad za poslodavca, to radnik za taj period umjesto plaće ostvaruje pravo na naknadu plaće, u skladu sa pomenutom odredbom člana 52. stav 3. Zakona o radu. S obzirom da je visina pomenute naknade vezana za visinu plaće koju bi radnik ostvario da je radio, mišljenja smo da radnik za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ima pravo na naknadu koja obuhvata osnovnu plaću i dodatke na plaću na koje radnik ima pravo i kada obavlja rad za poslodavca, a koji ne zavise od ostvarenog rada (npr. povećanje plaće po osnovu minulog rada i sl), ali ne i na naknade koje nemaju karakter plaće, a koje su vezane za rad radnika (npr. pravo na ishranu u toku radnog vremena, pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla i sl), kao ni na dodatake na plaću koji zavise od ostvarenog rada radnika po pojedinim osnovima za povećanje plaće (npr. prekovremeni rad, noćni rad i sl).

0 Komentari