Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

No downloads found!

Stručni ispit za radnike koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama polaže se prema Programu polaganja stručnog ispita koji je utvrđen Pravilnikom o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, br: 83/21 i 78/23), a koji se sastoji iz općeg i posebnog dijela:

OPĆI I POSEBNI DIO

 1. Zakon o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/20),
 2. Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22),
 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13) u dijelovima: Društvena briga za zdravlje stanovništva, Načela zdravstvene zaštite, Ljudska prava i vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava pacijenata i Zdravstvena djelatnost,
 4. Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/14) u dijelovima: Nadležnost inspekcija, Preventivno djelovanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i Inspekcijski nadzor,
 5. Direktiva 89/391/EEZ Vijeća od 12. juna 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (Sl.l. L 183, 29.06.1989),
 6. Direktiva 2007/30/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. juna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njenih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvještaja o praktičnoj provedbi (Sl.l. L 165, 27.06.2007),
 7. Direktiva Vijeća 91/383/EEZ od 25. juna 1991. godine o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu (Sl.l. L 206, 29.07.1991),
 8. Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. oktobra 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica, te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu člana 16. stava 1. Direktive 89/391/EEZ), (Sl.l. L 348, 28.11.1992),
 9. Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 29. juna 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (Sl.l. L 216, 20.08.1994),
 10. Pravila o procjeni rizika (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 11. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 12. Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 13. Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 24/21),
 14. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavaca (“Službene novine Federacije BiH, broj: 34/21),
 15. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/21),
 16. Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/21),
 17. Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 09/23),
 18. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 09/23),
 19. Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),
 20. Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 38/86),
 21. Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list FNRJ“, br. 16/47, 18/47 i 36/50),
 22. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama („Službeni list FNRJ“ broj: 46/47),
 23. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima („Službeni list FNRJ“, broj: 56/47),
 24. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama („Službeni list FNRJ“, br. 14/48, 18/48),
 25. Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka („Službeni list FNRJ“, broj: 69/48),
 26. Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 98/49),
 27. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno- tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 55/50),
 28. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji („Službeni list FNRJ“, broj: 7/55),
 29. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima („Službeni list FNRJ“, broj: 36/58),
 30. Pravilnik o higijensko-tehničkim mjerama pri radu na preradi i obradi metala („Službeni list FNRJ“, broj: 40/61),
 31. Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu („Službeni list SFRJ“, broj: 14/64),
 32. Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima s nitratnim solima („Službeni list SFRJ“, broj: 48/65),
 33. Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima („Službeni list SFRJ“, broj: 55/65),
 34. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila („Službeni list SFRJ“, broj: 17/66),
 35. Pravilnik o zaštiti na radu s uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe („Službeni list SFRJ“, broj: 32/66),
 36. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi („Službeni list SFRJ“, broj: 34/68),
 37. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list SFRJ“, br. 42/68 i 45/68),
 38. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ“, broj: 65/91),
 39. Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni list SFRJ“, broj: 35/69),
 40. Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ“, broj: 55/69),
 41. Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože („Službeni list SFRJ“, broj: 47/70),
 42. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Službeni list SFRJ“, broj: 29/71),
 43. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad („Službeni list SFRJ“, broj: 18/91),
 44. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Službeni list SR BiH“, broj: 20/85),
 45. Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama („Službeni list SR BiH“, broj: 2/87),
 46. Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala („Službeni list SR BiH“, broj: 5/86),
 47. Pravilnik o zaštiti na radu u željeznicama („Službeni list SR BiH“, br. 42/86 i 3/87),
 48. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH“, broj: 5/88),
 49. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije („Službeni list SR BiH“, broj: 34/88).

PREPORUČENA LITERATURA:

Komentari zakona, priručnici o primjeni zakona i podzakonskih akata i druga stručna literatura iz oblasti zaštite na radu.”