Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Kantonalna ministarstva sa nadležnostima iz oblasti rada i socijalne politike.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko – sanskog kantona

Alije Đerzeleza 6, BIHAĆ

Tel: +387 37 227 793

Fax: +387 37 226 082

email: zdravstvo@vladausk.ba

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona

Jug I, ORAŠJE

Tel: +387 31 713 345

Fax: +387 31 713 345

email: zdravstvo@zp.gov.ba

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Kozaračka 11, TUZLA

Tel: +387 35 369 335

Fax: +387 35 369 355

email: minrspp@tk.kim.ba

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko – dobojskog kantona

Kučukovići 2, ZENICA

Tel: +387 32 460 680

Fax: +387 32 460 682

email: min.rad@zdk.ba

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona

1. Slavna višegradska brigada 2a, GORAŽDE

Tel: +387 38 228 439

Fax: +387 38 221 224

email: min.soc@bpkg.gov.ba

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona

Stanična 45, TRAVNIK

Tel: +387 30 511 536

Fax: +387 30 518 661

email: mzsp@sbk-ksb.gov.ba

Ministarstvo zdravstva, rada
i socijalne zaštite
Hercegovačko – neretvanoskog
kantona

Stjepana Radića 3, MOSTAR

Tel: +387 36 326 354

Fax: 036 326 355

email: ministarstvo.zrss.hnz@telemach.ba

Ministarstvo zdravstva,
rada i socijalne skrbi
Zapadno – hercegovačkog kantona

Stjepana Radića bb, GRUDE

Tel: +387 39 661 675

Fax: +387 39 661 676

email: ministarstvo.zrss.zzh@tel.net.ba

Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku, raseljena lica
i izbjeglice Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševića 1, SARAJEVO

Tel: +387 33 562 089

Fax: +387 33 562 090

email: mrsri@mrsri.ks.gov.ba

Ministarstvo rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih
Kantona 10

Kralja Zvonimira bb, TOMISLAVGRAD

Tel: +387 34 352 914

Fax: +387 34 352 914

email: mrzssp@vladahbz.com