Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

Kenan Spahić, pomoćnik ministra

e-mail: kenan.spahic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 255 444

U Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje obavljaju se sljedeći poslovi: planiranje i programiranje penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine; izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, posebnih propisa kojima se uređuju određena prava za pojedine kategorije osiguranika iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; učešće u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradi zajedničkih prijedloga međunarodnih ugovora sa predstavnicima država ugovornica i pripremanje izmjena i dopuna tih ugovora; praćenje stanja u penzijskom i invalidskom osiguranju i predlaganje nadležnim državnim organima poduzimanje odgovarajućih aktivnosti radi otklanjanja uočenih nedostataka; nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje; davanje stručnih mišljenja o prednacrtima i nacrtima zakona i drugim propisima i općim aktima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izrada programa, projekata, planova i procjena u oblasti domaćeg i inostranog penzijskog i invalidskog osiguranja; provođenje politike izvršavanja zakona i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, drugih propisa i akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja i preduzimanje odgovarajućih mjera; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; stručna obrada sistemskih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa kao i ispravka tih propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za penzijsko i invalidsko osiguranje; praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama u penzijskom i invalidskom osiguranju; učestvovanje u projektima koji se odnose na reformu penzijskog i invalidskog osiguranja; praćenje i implementiranje standarda Vijeća Europe kroz: Revidiranu Evropsku socijalnu povelju, Europski kod o socijalnoj sigurnosti, Europsku konvenciju o socijalnoj sigurnosti i drugu legistativu Europske unije; praćenje i analiziranje ekonomsko-finansijskog plana i finansijskog izvještaja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje; izrada stručnih podloga o ekonomsko-finansijskim odnosima u sistemu za penzijsko i invalidsko osiguranje; učešće u pripremi prednacrta i nacrta  zakona o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje i drugih propisa kojim se uređuju pitanja osiguravanja sredstava u penzijskom i invalidskom osiguranju; praćenje kretanja penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja i predlaganje mjera radi poboljšanja stanja u ovom osiguranju i planiranje, praćenje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz nadležnosti Sektora.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja

U Odsjeku za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz sistema i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja, posebnih propisa kojima se uređuju određena prava za pojedine kategorije osiguranika iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; davanje stručnih mišljenja o prednacrtima i nacrtima zakona i drugim propisima i općim aktima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; stručna obrada sistemskih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; praćenje stanja u penzijskom i invalidskom osiguranju i predlaganje nadležnim državnim organima poduzimanje odgovarajućih aktivnosti radi otklanjanja uočenih nedostataka; nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izrada programa, projekata, planova i procjena u oblasti domaćeg penzijskog i invalidskog osiguranja; provođenje politike izvršavanja zakona u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, drugih propisa i akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja i preduzimanje odgovarajućih mjera; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama u penzijskom i invalidskom osiguranju; praćenje i analiziranje ekonomsko-finansijskog plana i finansijskog izvještaja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje; izrada stručnih podloga o ekonomsko-finansijskim odnosima u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja; praćenje kretanja penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja i predlaganje mjera radi poboljšanja stanja; pripremanje stručnih  mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona  i drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa kao i ispravka tih propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja; učestvovanje u projektima koji se odnose na reformu penzijskog i invalidskog osiguranja; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za penzijsko i invalidsko osiguranje; učešće u pripremi prednacrta i nacrta zakona o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje i drugih propisa kojim se uređuju pitanja osiguravanja sredstava u penzijskom i invalidskom osiguranju; učestvovanje u educiranju državnih službenika Sektora koja organizuju domače ili strane valdine/nevladine organizacije, a odnose se na sistem penzijskog i invalidskog osiguranja.

Odsjek za međunarodno uređenje socijalnog osiguranja i primjenu međunarodne regulative

U Odsjeku za međunarodno uređenje socijalnog osiguranja i primjenu međunarodne regulative obavljaju se sljedeći poslove: učešće u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradi zajedničkih prijedloga međunarodnih ugovora sa predstavnicima država ugovornica, kao i pripremanje izmjena tih ugovora; davanje stručnog mišljenja o prijedlozima međunarodnih ugovora sa aspekta njihove usaglašenosti sa pravnim sistemom; pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja za pripremu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata po službenoj dužnosti; izrada programa, projekata, planova i procjena u oblasti međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju sa aspekta penzijskog i invalidskog osiguranja; provođenje politike izvršenja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i s tim u vezi utvrđivanje stanja i preduzimanje odgovarajućih mjera; predlaganje legislative i implementiranje standarda Vijeća Europe; revidirane Europske socijalne povelje i Europskog koda o socijalnoj sigurnosti, Europske konvencije o socijalnoj sigurnosti, provođenje propisa EU i slično. Prema potrebi, u ovom Odsjeku obavljaju se i poslovi iz oblasti sistema i provođenja penzijskog i invalidskog osiguranja i poslovi vezani za posebne propise iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.