Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

O Ministarstvu

Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti socijalne politike, rada, penzijskog i invalidskog osiguranja:

 • politika rada i zapošljavanja
 • radni odnosi i prava iz radnog odnosa
 • zaštita na radu
 • penzijsko-invalidskog osiguranje
 • međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine
 • ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja
 • socijalna sigurnost i solidarnost
 • zaštita civilnih žrtava rata
 • zaštita lica sa invaliditetom
 • zaštita porodice, usvojenje i starateljstvo
 • socijalna zaštita
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom

Za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva, ustanovljene su sljedeće organizacione jedinice i sektori:

 • Kabinet ministra
 • Sektor ekonomsko-finansijske i materijalne poslove
 • Sektor za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje
 • Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece
 • Sektor za zaštitu i inkuziju osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i jedinstveni registar
 • Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
 • Jedinica za internu reviziju

 Temeljni dokumenti koji reguliraju rad ministarstva:

 • Zakon o federalnim ministarstva i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06);
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05)
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike