Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Mr. Saida Kastrat, magistar politologije

e-mail: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 661 772;  Fax: 033 255 462;

Sekretar Ministarstva, ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi člana 8. stav (1) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavlja na način što koordinira i usmjerava rad svih odnosnih organizacioih jedinica u Ministarstvu, a u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i obezbjeđuje izvršenje poslova po nalogu ministra; upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru. Sarađuje između Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i privrednih društava, obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa Ministarstva, koordinira radom organizacionih jedinica i sektora u Ministarstvu, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira programe rada Ministarstva i objedinjava godišnji program rada Ministarstva, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom, obavlja i druge poslove koje mu odredi Ministar.

Sekretar poslove iz stava (1) ovog člana ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima rukovodioca organa državne službe, a pomoćnici i drugi rokovodioci osnovnih organizacionih jedinica u Ministarstvu su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara ministru, u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.