Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za ekonomsko-finansijske i materijalne poslove

Džana Kilić, pomoćnica ministra

e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba  

Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436

U Sektoru za ekonomsko-finansijske i materijalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: ekonomsko-finansijski poslovi na nivou Ministarstva; materijalno-finansijsko poslovanje; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta; izrada i praćenje finansijskih planova Ministarstva; preduzimanje mjera kojima se osigurava realizacija finansijskih planova prema namjeni i dinamici koja je utvrđena u planu; analiza godišnjih planova i preduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; izrada periodičnih obračuna i završnog računa; izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti; praćenje i izvještavanje izvršenja budžeta; vođenje i praćenje budžeta kroz aplikaciju BPMIS; vodi i prati program javnih investicija kroz aplikaciju PIMIS; izrada Izjava o fiskalnoj odgovornosti; izrada Izjava o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet i obrada iste kroz aplikaciju; izrada i usaglašavanje registra rizika Ministarstva; izrada i praćenje elektronskog registra internih procedura Ministarstva; evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos transfera u JRT u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava, vođenje blagajničkog poslovanja i obavljanje pripreme plaća i naknada za zaposlene u Ministarstvu; provođenje procedure nabavke roba i usluga; pripreme plana nabavki za Ministarstvo, priprema i izrada plana nabavki Ministarstva na osnovu ispostavljanih zahtjeva rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica; priprema i provođenje odobrenih postupaka javnih nabavki za Ministarstvo; evidentiranje i prijava provedenih postupaka javnih nabavki i sklopljenih ugovora kroz  informacijski sistem e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH, nabavka materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala; poslovi saradnje sa drugim organima i organizacijama.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to: 

Odsjek za ekonomsko-finansijske poslove

U Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada i praćenje realizacije finansijskih planova Ministarstva; izrada periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje izvršenja budžeta, izrada analiza, izvještaja, mišljenja i preporuka iz oblasti finansija, izrada,  izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva; procjena izvršenja budžeta; praćenja budžetskog kalendara; izrada instrukcija i davanje savjeta ostalim Sektorima u vezi planiranja budžeta, izrada prijedloga završnog računa, priprema i utvrđivanje dinamike izvršenja budžeta izrada plana budućih opterećenja budžetskih pozicija i u vezi sa tim izrada mjesečnih i kvartalnih planova potrebnih finansijskih sredstava za Ministarstvo; pripremanje materijala za izradu DOB-a i godišnjeg budžeta; utvrđivanje rokova za podnošenje zahtjeva i ograničenja u pogledu potrošnje; pripremanje odluke o prestruktuiranju rashoda; praćenje i primjenjivanje promjena u području budžetskog računovodstva i računskom planu budžeta; izrada mjesečnih i kvartalnih i godišnjih izvještaja o izvršavanju budžeta; priprema svih akata za izmjene i dopune budžeta, kontinuirano praćenje i primjena promjena u području budžetskog računovodstva, kontunuirano praćenje trošenja sredstava odobrenih budžetom, kontinuirano praćenje trošenja sredstava odobrenih budžetom, izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti; praćenje i izvještavanje izvršenja budžeta; vođenje i praćenje budžeta kroz aplikaciju BPMIS; izrada Izjava o fiskalnoj odgovornosti; Izjava o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet i obrada; izrada i praćenje elektronskog registra internih procedura Ministarstva i izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.

Odsjek za računovodstvene i materijalne poslove

U Odsjeku za računovodstvene i materijalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada analize, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; učestvanje u izradi svih finansijskih planova kojima se osigurava finansijska podrška u budžetu Federacije, kao i sva druga finansijska sredstva koja se izdvajaju na temelju posebnih programa; obavljanje poslova vezano za rashodovanje, prodaju, manjak i višak osnovnih sredstava i sitnog inventara, analiza izvještaja i informacija  o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava, vršenje distribucije opreme, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala;vođenje materijalno-finansijskog poslovanja, obračun i isplata plaća, izrada periodičnih izvještaja i informacija, evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos transfera u JRT u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava, saradnja sa Federalnim ministarstvom finansija u vezi sa radom sistema trezora; poslovi organizovanja i provođenja godišnjeg i vanrednog popisa imovine i sredstava; organizovanje održavanja i servisiranja tehničkih uređaja; priprema i izrada plana nabavki Ministarstva na osnovu ispostavljanih zahtjeva rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica; provođenje procedure nabavke roba i usluga; priprema i provođenje odobrenih postupaka javnih nabavki za Ministarstvo; evidentiranje i prijava provedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora kroz sistem e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH, nadzor i planiranje javnih nabavki za potrebe Ministarstva, predlaže upustva, smjernice i obrasce u skladu sa odredbama zakonske regulative iz oblasti  javnih nabavki, kontrola izvršenja ugovora o javnim nabavkama, praćenje i evaluacija postupaka javnih nabavki; usklađivanje plana nabavki sa operativnim budžetskim sredstvima.