Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Lejla Džanko, načelnica službe

e-mail: lejla.dzanko@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 407 369

U Službi za pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: pravni, personalni, ekonomsko-finansijski i opći poslovi na nivou Ministarstva; priprema internih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika, namještenika i savjetnika ministra u Ministarstvu; poslovi saradnje sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odborom državne službe za žalbe; personalni, kadrovski i radno-pravni poslovi; odgovori i izjašnjenja na podneske ( tužbe, žalbe i druge akte) kod zastupanja Ministarstva u sudskim postupcima; priprema nacrta ugovora, praćenje realizacije zaključenih ugovora i vođenje registra važećih, odnosno ugovora koji su na snazi; priprema provođenje postupka imenovanja članova organa upravljanja institucija koje su u nadležnosti Ministarstva te vodi evidenciju istih; poslovi prijema, zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja akata; vođenje evidencije o pečatima; administrativno – tehnički, kurirski poslovi; poslovi upravljanja motornim vozilima.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

U Odsjeku za pravne i kadrovske poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada unutrašnjih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika, namještenika i savjetnika ministra u Ministarstvu; koordinacija rada normativno-pravnih poslova na nivou Ministarstva; davanje stručnih mišljenja, objašnjenja, priprema izvještaja, analiza, koordinacija rada na izradi studijsko-analitičkih materijala, poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu i programa rada sa aspekta kadrova; saradnja sa drugim ministarstvima po svim kadrovskim pitanjima; uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija o zaposlenim u Ministarstvu; sve vrste analiza i evidencija kadrova; izrada plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika; priprema i izdavanje rješenja o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa kao i drugih rješenja po osnovu radnog odnosa; saradnja sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugim institucijama iz djelokruga Sektora i Odborom državne službe za žalbe; personalni, kadrovski i radno-pravni poslovi; odgovori i izjašnjenja na podneske (tužbe, žalbe i druge akte) kod zastupanja Ministarstva u sudskim postupcima; priprema nacrta ugovora, praćenje realizacije zaključenih ugovora i vođenje registra važećih, odnosno ugovora koji su na snazi; priprema provođenje postupka imenovanja članova organa upravljanja institucija koje su u nadležnosti Ministarstva te vodi evidenciju istih; izrada planova godišnjih odmora; poslovi i aktivnosti vezane za ocjenu rada zaposlenih; kao i svi drugi pravni i kadrovski poslovi na nivou Ministarstva.

Pisarnica

U Pisarnici se obavljaju sljedeći poslovi: vodi evidenciju o pečatima; kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe Ministarstva koje obuhvata: prijem, pregledanje i raspoređivanje cjelokupne pošte odnosno akata; zavođenje svih akata, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad; prijem i zavođenje predmeta, vođenje upisnika, abecednika i rokovnika zaprimljenih predmeta; sređivanje i arhiviranje predmeta; vođenje upisnika drugostepenih predmeta te povrat obrađenih predmeta centrima za socijalni rad i službama od kojih su zaprimljeni, rad sa aktima; razvođenje pošte, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte; sređivanje i arhiviranje predmeta, čuvanje registratorskog materijala i arhivske građe, primopredaja arhivske građe između Ministarstva i nadležnog arhiva, te drugi administrativno-tehnički i kurirski poslovi i poslovi upravljanja motornim vozilima.