Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra

e-mail:   miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 452, Fax: 033 255 461

U Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite od značaja za Federaciju BiH; davanje stručnih mišljenja o prijedlozima međunarodnih sporazuma i ugovora; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i u oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite od značaja za Federaciju BiH; izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; planiranje rada i funkcionisanja ustanova, te vršenje nadzora nad stručnim radom i nadzora nad zakonitošću rada ustanova socijalne zaštite od značaja za Federaciju BiH; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu u oblasti porodičnih odnosa; obrada predmeta usvojenja od strane stranih državljana; postupanje po alimentacionim zahtjevima u inostranstvu; planiranje, praćenje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite, kao i drugi poslovi iz djelatnosti socijalne zaštite i zaštite porodice i djece.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za socijalnu zaštitu

U Odsjeku za socijalnu zaštitu obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti socijalne zaštite i oblasti rada i funkcioniranja ustanova socijalne zaštite; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti socijalne zaštite i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite; izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa vezanih za oblast socijalne zaštite, socijalne inkluzije, ustanova socijalne zaštite, te vezano za proces transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite; praćenje i proučavanje stanja i pojava na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravna lica i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; praćenje izvršavanja propisa iz oblasti socijalne zaštite i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite; iniciranje i izrada strateških i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odsjeka; analiziranje pojava i problema u ostvarivanju prava korisnika socijalne zaštite; analitičko-istraživački poslovi i statistička obrada podataka o korisnicima socijalne zaštite, te oblicima, pravima i mjerama socijalne zaštite; planiranje, praćenje i kontrolisanje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite; izrada izvještaja, programa i planova za poboljšanje uslova rada ustanova socijalne zaštite; praćenje stanja i materijalnih uslova rada u nevladinim i drugim humanitarnim organizacijama i organima u oblasti socijalne zaštite; saradnja sa kantonalnim i općinskim organima uprave iz djelokruga rada Odsjeka; saradnja sa domaćim i međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama u čijem djelokrugu je socijalna zaštita i drugi poslovi iz djelatnosti socijalne zaštite.

Odsjek za zaštitu porodice i djece

U Odsjeku za zaštitu porodice i djece obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti zaštite porodice i djece; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU;  stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti zaštite porodice i djece; izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa, te praćenje izvršavanja propisa iz oblasti zaštite porodice s djecom i porodično-pravnih odnosa; davanje stručnih mišljenja o prijedlozima međunarodnih sporazuma i ugovora; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu u oblasti porodičnih odnosa (usvojenje, starateljstvo, odnosi roditelja i djece i dr.); obrada predmeta usvojenja od strane stranih državljana; postupanje po zahtjevima za ostvarivanje alimentacionih zahtjeva u inostranstvu u skladu sa međunarodnim konvencijama i propisima o zaštiti djece; praćenje stanja i pojava u oblasti borbe protiv maloljetničke delinkvencije, nasilja u porodici i trgovine ljudima što uključuje zastupljenost, učestalost i oblike asocijalnog i socio-patološkog ponašanja; planiranje, praćenje i kontrolisanje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i djece; učešće u izradi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i drugih akata sa elementom inostranosti; izrada izvještaja, programa i planova za poboljšanje položaja djece; praćenje stanja i materijalnih uslova rada u nevladinim i drugim humanitarnim organizacijama i organima u oblasti zaštite porodice i djece; saradnja sa kantonalnim i općinskim organima uprave iz djelokruga rada Odsjeka; saradnja sa domaćim i međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama u čijem djelokrugu je zaštita porodice i djece i drugi poslovi iz djelatnosti zaštite porodice i djece.