Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

No downloads found!

1. Uvjeti za polaganje stručnog ispita

Uvjeti za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama utvrđeni su Pravilnikom o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, br: 83/21 i 78/23):

Stručni ispit za radnike koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama mogu polagati lica:

  • sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), sa jednim od usmjerenja koji su Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21), propisani kao uvjet za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu,
  • sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci.

2. Način podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. U prijavi kandidat navodi sljedeće podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo, potpis kandidata, potpis i pečat ovlaštene osobe ispred poslodavca ukoliko kandidata za polaganje stručnog ispita prijavljuje poslodavac. (Obrazac Prijave za polaganje stručnog ispita možete preuzeti sa sljedećeg LINKA.).

Uz prijavu u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi:

  • diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova),
  • dokaz o prethodno stečenom radnom iskustvu – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku da se radi o poslovima visoke stručne spreme, kao i period obavljanja tih poslova.

Na osnovu prijave federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita.

U rješenju određuje se datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, te visina i način uplate troškova polaganja stručnog ispita.

Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita.

3. Odustanak kandidata od polaganja stručnog ispita

Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita i o tome ne obavijesti Komisiju za polaganje stručnog ispita, smatra se da je odustao od polaganja, odnosno da ispit nije položio.

Ukoliko kandidat obavijesti Komisiju za polaganje stručnog ispita da iz opravdanih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita u vrijeme koje je određeno rješenjem ministarstva, Komisija će odrediti novi termin i obavijestiti kandidata.

4. Sadržaj stručnog ispita

Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje pravnog uređenja zaštite na radu, radnih odnosa, međunarodne regulative zaštite na radu, zdravstvene zaštite zaposlenih i inspekcijskog nadzora.
Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno. Na općem dijelu stručnog ispita kandidatu se postavljaju tri pitanja.
Uspjeh kandidata na općem dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom „položio“ ili „nije položio“. Kandidat koji ne položi opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita.

Posebni dio stručnog ispita obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu.
Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u oblastima. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka.
Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom „položio“ ili „nije položio“.

Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na općem i posebnom dijelu stručnog ispita. O konačnom uspjehu kandidata odlučuje Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, na način da kandidatu daje ocjenu „položio stručni ispit“ ili „nije položio stručni ispit“.

5. Ponovno polaganje stručnog ispita

Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita istekom roka od dva mjeseca od dana polaganja stručnog ispita.

Kandidat koji je položio opći, a nije položio posebni dio stručnog ispita, prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita, polaže samo posebni dio stručnog ispita.

Za dodatne informacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu zainteresovani kandidati se mogu obratiti putem telefona na broj 033/255-458 ili na e-mail adresu: zijada.karamovic@fmrsp.gov.ba .