Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za zaštitu i inkluziju osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i jedinstveni registar

Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 722 700, Fax: 033 722 701

U Sektoru za zaštitu i inkluziju osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i jedinstveni registar obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata u cilju postizanja bolje uključenosti OSI i CŽR u sve društvene tokove; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata; utvrđivanje stanja u oblasti zaštite osobaa sa invaliditetom; izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa; praćenje i izvještavanje po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim dokumentima; učešće u izradi strategija razvoja  iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i davanje inicijativa za njihove izmjene; saradnja sa kantonalnim, općinskim organima uprave, udruženjima za zaštitu osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, drugim domaćim i međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom; kontrola ispravnosti i zakonitosti prvostepenih rješenja i davanje saglasnosti na isplatu istih; rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu; izjašnjavanja i davanje odgovora na tužbu u pokrenutim upravnim sporovima; izvršnim i parničnim postupcima, analitičko-istraživački poslovi i statistička obrada podataka o korisnicima, saradnja sa centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite i pružanje pomoći u postupku ostvarivanja prava; komunikacija sa drugim institucijama (Ombudsmeni, sudovi, udruženja,..) i neposredno sa građanima u cilju davanja pojedinačnih informacija; vođenje internih evidencija o tokovima predmeta; poslovi unosa i obrade podataka za korisnike prava; sačinjavanje  mjesečnih isplatnih spiskova korisnika; poslovi praćenja i kontrole isplaćenih novčanih sredstava za OSI i CŽR ; povrat nenamjenski uplaćenih sredstava; izrada mjesečnih finansijskih izvještaja; obustava i korekcija isplate korisnika kroz SOTAC bazu podataka koja sadrži sve podatke o korisnicima prava neratnih invalida i civilnih žrtava rata o vrsti, obimu, prestanku prava i drugim informacijama o korisnicima; poslovi kompjuterske provjere prvostepenih rješenja kroz SOTAC-ovu bazu podataka; vršenje svih drugih poslova koji su tiču osoba sa invaliditetom; saradnja sa kantonalnim i općinskim organima uprave, udruženjima i organizacijama i drugi poslovi  iz oblasti upravljanja jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, planiranje ,  praćenje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz nadležnosti Sektora,obavljanje poslova upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u skladu sa zakonom.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

U odsjeku za zaštitu osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; praćenje i izvještavanje po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim dokumentima; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata; utvrđivanje stanja u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom; izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa; učešće u izradi strategija razvoja  iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i davanje inicijativa; analiziranje pojava i problema u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom; učešće u izradi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i drugih akata sa elementom inostranosti; saradnja sa kantonalnim, općinskim organima uprave, udruženjima za zaštitu osoba sa invaliditetom u Federacije BiH, drugim domaćim i međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom; vršenje svih drugih poslova koji su u funkciji ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom (urođenim ili stečenim); analitičko-istraživački poslovi i statistička obrada podataka o korisnicima, oblicima, pravima i mjerama.

 Odsjek za reviziju i upravno rješavanje

U Odsjeku za reviziju i upravno rješavanje obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom – neratni invalidi; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite neratnih invalida;izrada stručnih mišljenja i vršenje upravnog nadzora nad aktima kojima se rješavaju pitanja neratnih invalida ;obavljanje poslova nadzora nad unutarnjim aktima i radom Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kontrola ispravnosti i zakonitosti prvostepenih rješenja i davanje saglasnosti na isplatu istih; rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu; izjašnjavanja i davanje odgovora na tužbu u pokrenutim upravnim sporovima; sačinjavanje pravnih akata u pokrenutim izvršnim i parničnim postupcima ; saradnja sa centrima za socijalni rad i službama i pružanje pomoći u postupku ostvarivanja prava ;komunikacija sa drugim institucijama (Ombudsmeni, sudovi, udruženja,banke i druge institucije..) i neposredno sa građanima; vođenje internih evidencija; poslovi kompjuterske provjere prvostepenih rješenja;unos prvostepenih i drugostepenih rješenja u bazu podataka; sačinjavanje isplatnih spiskova korisnika,obustava i korekcije isplate korisnika; komunikacija sa bankama i Trezorom; analitičko-istraživački poslovi i statistička obrada podataka o korisnicima, poslovi praćenja , kontrole i  povrata nenamjenski utrošenih ili neutrošenih a isplaćenih novčanih sredstava; i vršenje svih drugih poslova po pitanjima neratnih invalida, a koji su u funkciji ostvarivanja njihovih prava  u materijalnom  ili  procesnom smislu.

Odsjek za jedinstveni registar i inkluziju osoba sa invaliditetom

U Odsjeku za jedinstveni registar i inkluziju osoba sa invaliditetom obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti upravljanja jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i omogućava  inkluzija osoba sa invaliditetom;obavljanje poslova upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata; utvrđivanje stanja u oblasti upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i inkluzije osoba sa invaliditetom; izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa; izrada strategije razvoja upravljanja jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i inkluzije osoba sa invaliditetom; saradnja sa kantonalnim, općinskim organima uprave, udruženjima u Federacije BiH, drugim domaćim i međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama u oblasti upravljanja jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i inkluzije osoba sa invaliditetom; vršenje svih drugih poslova koji su u funkciji ostvarivanja prava iz oblasti upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i poslovi koji omogućavaju bolju  inkluziju osoba sa invaliditetom; analitičko-istraživački poslovi i statistička obrada podataka o korisnicima, oblicima, pravima i mjerama.