Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Erna Ćesko, šef Kabineta

e-mail: erna.cesko@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 255-451 ; Fax: 033 255 462;

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i drugi poslovi za potrebe federalnog ministra rada i socijalne politike i sekretara, a koji se odnose na: pripremu materijala, prijedloga i mišljenja u vezi sa realizacijom programa aktivnosti ministra odnosno sekretara, kao i programa rada Ministarstva; pripremu sjednica Stručnog kolegija i provođenje njegovih zaključaka i u vezi s tim upoznavanja ministra sa dinamikom izvršavanja programskih obaveza organizacionih jedinica; prijem materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament) i drugih organa Federacije; praćenje realizacije zaključaka Parlamenta i Vlade i njihovih organa koji se odnose na Ministarstvo; staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva i u vezi s tim organizovanje obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe ministra i sekretara; priprema održavanja savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuju ministar i sekretar; pribavljanje materijala od organizacionih jedinica za potrebe ministra i sekretara; izvršavanje određenih protokolarnih poslova; vođenje evidencije povjerljive i strogo povjerljive pošte; pribavljanje materijala od organizacijskih jedinica za potrebe ministra odnosno sekretara i obavljanje operativne koordinacije rada između organizacijskih jedinica. Kabinet ministra koordinira streteško planiranje i razvoj na nivou Ministarstva, a u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH.