Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

No downloads found!
  1. Komisija za polaganje stručnog ispita

Stručni ispit  za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu polaže se pred Komisijom koju imenuje federalni ministar rada i socijalne politike.

S tim u vezi, rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 03-30/2-667/22 od 30.10.2023. godine, imenovana je Komisija za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu u sljedećem sastavu: 

  1. Ernis Imamović, diplomirani pravnik – predsjednik,
  2. Mustafa Imamović, diplomirani mašinski inženjer – član,
  3. Jasmina Biščević-Tokić, doktor medicine, spec. medicine rada – član,
  4. Ševal Smajić, diplomirani mašinski inženjer – zamjenski član,
  5. Abdel Đozić, diplomirani inženjer tehnologije – zamjenski član,
  6. Nedim Mujić, diplomirani inženjer elektrotehnike – zamjenski član
  1. Troškovi polaganja stručnog ispita i način uplate

Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM.

U slučaju kada kandidat polaže samo posebni dio stručnog ispita određuju se troškovi u iznosu od polovine ukupnih troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno 100,00 KM.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat koji se sam prijavi. Ukoliko poslodavac prijavi kandidata za polaganje stručnog ispita, poslodavac može da snosi troškove polaganja stručnog ispita.

Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita uplaćuju se u skladu sa propisima kojima se propisuje način uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Troškovi i način uplate određuju se rješenjem ministarstva kojim se određuje datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita.

Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita.

Za dodatne informacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu zainteresovani kandidati se mogu obratiti putem telefona na broj 033/255-460 ili putem e-mail adrese:  adis.mulaosmanovic@fmrsp.gov.ba