Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li radniku koji je ispunio zakonske uslove za prestanak radnog odnosa, u smislu navršenih godina staža osiguranja, radni odnos može prestati i u slučaju kada mu nisu uplaćeni pripadajući doprinosi od strane prethodnih poslodavaca?

  • On 7 Septembra, 2020

Odredbom člana 94. tač. c. i d. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano je da ugovor o radu prestaje kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), odnosno kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore. Nadalje, odredbom člana 40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/18), propisano je da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kad navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Shodno navedenom, mišljenja smo da prestanak radnog odnosa u slučajevima iz člana 94. tač. c. i d. Zakona o radu, ne može biti uslovljen uplaćivanjem ili neuplaćivanjem pripadajućih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, iz razloga što sadašnji poslodavac kod kojeg radnik trenutno radi i koji u cijelosti izvršava svoje obaveze u vidu plaćanja pomenutih doprinosa, ne bi mogao trpiti posljedice neplaćivanja istih od strane poslodavaca kod kojih je radnik ranije bio u radnom odnosu. Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da neuplaćivanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje utiče na ostvarivanje i obim prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ali ne utiče na radno-pravni status radnika u smislu prestanka radnog odnosa u navedenim slučajevima, već se isti može produžiti za onoliko vremena koliko radniku nedostaje za ispunjavanje uslova za starosnu penziju, samo u slučaju da postoji obostrana saglasnost poslodavca i radnika. S tim u vezi, ukoliko je radnik navršio 40 godina staža osiguranja, odnosno kumulativno 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, ispunjeni su uslovi za prestanak radnog odnosa.

0 Komentari