Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li je poslodavac dužan voditi evidenciju o licima koje angažuje po osnovu ugovora o djelu?

  • On 7 Septembra, 2020

Odredbom člana 43. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), između ostalog je propisano da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, kao i evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni-matična evidencija. Na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 43. stav 5. pomenutog zakona federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16). Odredbom člana 3. pomenutog pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnicima, a odredbom člana 4. sadržaj evidencije o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca. Dakle, radi se o dvije odvojene knjige, koje se u skladu sa odredbom člana 5. stav 3. Pravilnika, obavezno vode pisano u obliku knjige, a mogu se voditi i u elektroničkom obliku. Odredbom člana 4. stav 1. tačka 5. pomenutog pravilnika propisano je da je poslodavac osim evidencije o radnicima, dužan voditi i posebnu evidenciju o licima koja za poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima. Shodno navedenom, mišljenja smo da ste kao poslodavac dužni voditi evidenciju i o licima koja po osnovu ugovora o djelu angažujete za obavljanje određenih poslova.

0 Komentari