Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Imenovanje radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom

  • Datum: 1 Oktobra, 2021

Zakonom o zaštiti na radu propisano je da poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom određuje jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika.

Iako institut radnika za zaštitu na radu predstavlja novinu u propisima iz oblasti zaštite na radu, ističemo da su određeni uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih su postojali poslovi sa posebnim uslovima rada, bili propisani i prethodno važećim Zakonom o zaštiti na radu. S tim u vezi, a s obzirom da stupanje na snagu novog Zakona o zaštiti na radu podrazumijeva kontinuitet u odnosu na provođenje poslova zaštite na radu kod poslodavca, uz određene nove institute, to će se i novim pravilnikom iz člana 34. stav 6. Zakona o zaštiti na radu, u pogledu uvjeta koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, između ostalog, prepoznati i uvjeti koje su u skladu sa prethodno važećim Zakonom o zaštiti na radu morali ispunjavati radnici koji su obavljali poslove za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih su postojali poslovi sa posebnim uslovima rada, odnosno poslovi sa povećanim rizikom prema pojmovnom određenju iz novog Zakona o zaštiti na radu. Imajući u vidu navedeno, smatramo da za radnika za zaštitu na radu može biti imenovano lice, odnosno da poslove radnika za zaštitu na radu može nastaviti da obavlja lice koje je ispunjavalo uvjete propisane prethodno važećim zakonom iz ove oblasti. Napominjemo da se donošenje navedenog pravilnika očekuje u narednom periodu.

0 Komentari