Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIMJENA PROPISA U ODNOSU NA VJERSKE PRAZNIKE U FBIH?

  • On 6 Jula, 2022

Odredbom člana 54. stav 3. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22), propisano da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo. S obzirom da je pravo na korištenje pomenutog odsustva utvrđeno u svrhu zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika, isto se koristi u periodu kada se u skladu sa vjerskim propisima, odnosno običajima i tradicijom, obilježavaju vjerski praznici, kao i drugi kulturno-tradicijski događaji.

S tim u vezi, ističemo  da je potrebno praviti razliku između korištenja odsustva radi zadovoljavanja vjerskih i tradicijskih potreba, a koje se koristi na dane vjerskih praznika, u odnosu na praznike za koje je zakonom propisano da su isti neradni za državne organe, poslodavce i druga pravna lica u dane njihovog obilježavanja.

0 Komentari