Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIMJENA PROPISA O PRAZNICIMA U ODNOSU NA PRVOMAJSKE I VJERSKE PRAZNIKE U FBIH?

  • On 19 Aprila, 2022

Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94) primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da je Prvi maj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja). Istim Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. S obzirom da 1. maj ove godine pada u nedjelju, to će neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine biti nedjelja 1. maj, ponedjeljak 2. maj i utorak 3. maj 2022. godine.

Što se tiče vjerskih praznika, ističemo da je članom 54. stav 3. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) propisano da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo. S obzirom da je pravo na korištenje pomenutog odsustva utvrđeno u svrhu zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika, mišljenja smo da se isto može koristiti u onom periodu kada se u skladu sa vjerskim propisima, odnosno običajima i tradicijom, obilježavaju  vjerski praznici, kao i drugi kulturno-tradicijski događaji.

0 Komentari