Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Upute za izradu i usklađivanje općeg akta poslodavca kojim se uređuje pitanje organizacije i provođenja mjera zaštite na radu!

 • Datum: 7 Jula, 2022

Odredbom člana 22. tačka d), a u vezi sa članom 23. stav 1. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20), propisano je da je poslodavac dužan da donese interni akt o zaštiti na radu kojim se utvrđuje organizacija provođenja mjera zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika, sredstva i oprema lične zaštite koja pripada radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. U skladu sa članom 23. stav 2. navedenog zakona, osnov za izradu internog akta o zaštiti na radu je akt o procjeni rizika, koji se izrađuje u skladu sa Pravilima o procjeni rizika („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/21).

S obzirom da će svi poslodavci biti u obavezi da za provođenje procjene rizika angažuju ovlaštenu organizaciju, te imajući u vidu da se radi o složenom procesu, to za isti neće biti objektivno moguće da se kod svih poslodavaca okonča u relativno kratkom roku, već će se navedeni proces provoditi u narednom periodu (nekoliko godina). Međutim, imajući u vidu da su novim Zakonom o zaštiti na radu predviđeni određeni novi instituti ili su postojeći instituti uređeni na drugačiji način, propisana je obaveza poslodavaca da usklade svoje opće akte sa odredbama ovog zakona. Navedeno se odnosi na institute koji ne podrazumijevaju prethodno provođenje procjene rizika, odnosno donošenje odgovarajućih podzakonskih akata, kao što su: lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu kod poslodavca, opća pravila i mjere zaštite na radu, organizacija obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca, te s tim u vezi imenovanje radnika za zaštitu na radu ukoliko se radi o poslodavcu kod kojeg su zatečeni poslovi sa posebnim uvjetima rada, odnosno kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom, utvrđivanje uvjeta rada i zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika, obaveza osiguravanja preventivnih mjera, obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu kod projektovanja objekata i tehničko-tehnoloških procesa, uvjeti za upotrebu sredstava za rad i radne opreme, te sredstava i opreme lične zaštite, uvjeti za upotrebu opasnih materija na radu, način obavještavanja radnika, odnosno predstavnika radnika o provođenju mjera zaštite na radu, način provođenja obaveze savjetovanja i uključivanja radnika i njihovih predstavnika, obaveze prema povjereniku za zaštitu na radu ukoliko isti bude izabran ili imenovan, obaveze koje prethode samostalnom radu radnika na određenom radnom mjestu, dužnosti radnika, zdravstveni nadzor, posebno osiguranje radnika koji su raspoređeni na poslovima sa posebnim uvjetima rada, odnosno poslovima sa povećanim rizikom, vođenje evidencija iz oblasti zaštite na radu i dr.

S tim u vezi, svi poslodavci su obavezi da usklade svoje opće akte sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, te bi usklađeni opći akti poslodavaca trebali imati sljedeću sadržinu:

 • osnovne odredbe – koje bi se odnosile na predmet usklađenog općeg akta i lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (član 5. Zakona) i način učešća sindikata u uređivanju i unaprjeđivanju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu (član 8. Zakona),
 • organizacija provođenja zaštite na radu – odredbe koje bi se odnosile na lica koja su odgovorna za provođenje zaštite na radu kod poslodavca i način organizacije obavljanja poslova zašttite na radu kod poslodavca usklađen sa Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/21),
 • opća pravila i mjere zaštite na radu i načela prevencije – odredbe koje bi se odnosile sistem pravila i mjera zaštite na radu (član 9. Zakona) i obavezu osiguravanja preventivnih mjera i načela u provođenju mjera zaštite na radu (čl. 20. i 21. Zakona), uvjete koje moraju ispunjavati radne i pomoćne prostorije u skladu sa Pravilnikom o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH“, broj: 5/88), uvjete za upotrebu sredstava za rad i opreme (čl. 14-18. Zakona), zabranu davanja finansijske naknade (član 19. Zakona) i dr,
 • obaveze poslodavca – odredbe koje bi se odnosile na pojedinačne obaveze poslodavca (član 22. Zakona), utvrđivanje uvjeta rada i zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika za obavljanje poslova radnih mjesta kod spolodavca (član 24. Zakona), obaveze poslodavca u pogledu sredstava i opreme lične zaštite (član 29. Zakona), osposobljavanja radnika za siguran rad (čl. 46-49. Zakona), obaveze koje se odnose na prvu pomoć, protivpožarnu zaštitu, evakuaciju radnika, ozbiljnu i neposrednu opasnost (čl. 36 i 37. Zakona), obavezu vođenja propisanih evidencija iz oblasti zaštite na radu (član 61), dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju (čl. 62. i 63. Zakona), obavještavanje radnika, predstavnika radnika i sindikata (čl. 38, 40, 42. i 43. Zakona) i dr,
 • prava, obaveze i odgovornosti radnika – odredbe koje bi se generalna i pojedinačna prava, odnosno obaveze radnika (čl. 50-53. Zakona), prava radnika da izaberu svog predstavnika – povjerenika za zaštitu na radu, te obaveze poslodavca prema povjereniku za zaštitu na radu (čl. 44. i 45. Zakona),
 • prelazne i završne odredbe – kojim bi bilo naglašeno da će se mjere zaštite na radu koje se provode radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika, provoditi u skladu sa općim aktom poslodavca do donošenja internog akata o zaštiti na radu koji će biti zasnovan na aktu o procjeni rizika.

Sadržaj navedenog općeg akta poslodavca bi u slučaju poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa posebnim uslovima rada, trebao biti dopunjen:

 • odredbama koje se odnose na radnika za zaštitu na radu (čl. 34-35. Zakona),
 • uvjete koje radnik za zaštitu na radu mora da ispunjava u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/21),
 • osiguravanje periodične provjere osposobljenosti (član 48. stav 3. Zakona),
 • dijelom koji se odnosi na poslove sa posebnim uslovima rada u skladu sa još uvijek važećim Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),
 • obaveze koje se odnose na osiguravanje prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika (čl. 57. i 60. Zakona),
 • posebno osiguranje radi naknade štete u slučaju nesreće i povrede na radu (član 73. Zakona) i dr.

Imajući u vidu navedeno, posebno naglašavamo da će se opći akt poslodavaca koji će biti usklađeni na naprijed navedeni način primjenjivati sve do donošenja internog akta o zaštiti na radu zasnovanog na aktu o procjeni rizika, a koji će u konačnici zamijeniti opći akt poslodavca koji će biti usklađen u smislu odredbe člana 87. Zakona o zaštiti na radu, i to sa onim institutima koji ne podrazumijevaju prethodno provođenje procjene rizika. Sadržaj internog akta o zaštiti na radu propisan je odredbom člana 23. Zakona o zaštiti na radu, te će njegova suština biti opredijeljena sadržajem akta o procjeni rizika, koji će se izrađivati kod svakog poslodavca.

0 Komentari