Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Koja je dokumentacija potrebna, te koji je postupak kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za dobijanje dozvole za rad privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju.

 • Datum: 7 Septembra, 2020

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/09, 43/11 i 36/18), donosi rješenja o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju. Napominjemo da u skladu sa članom 2. Uredbe posredovanje u zapošljavanju, obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanje nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i osobe koja traži promjenu zaposlenja, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik, a radi zaključivanja ugovora o radu.

Naime, odredbom člana 5. st. 1-3. pomenute Uredbe propisano je da dozvolu za rad privatnim agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Dozvola za rad iz stava 1. ovog člana izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. Nakon izdavanja dozvole iz stava 1. ovog člana, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upisuje privatnu agenciju u Registar privatnih agencija sa registarskim brojem i datumom upisa. Pomenuti uslovi propisani su odredbama čl. 6, 7, 9. i 10. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Odredbom člana 6. Uredbe propisano je da će dozvolu za obavljanje djelatnosti iz člana 3. ove uredbe Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdati registriranom privrednom društvu koje ispunjava sljedeće uvjete: 1. ima najmanje dvije zaposlene osobe od kojih je jedna sa završenom visokom stručnom spremom VII stepen ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, 2. izvršava obaveze uplate poreza i doprinosa u skladu sa zakonom i 3. posjeduje odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti. Odredbom člana 7. pomenute Uredbe propisano je da se dozvola za obavljanje djelatnosti izdaje na zahtjev podnosioca koji je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz člana 6. ove uredbe dužan priložiti i: 1. izvod iz sudskog registra privrednih društava i 2. akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Nadalje, odredbom člana 9. iste Uredbe propisano je da se odgovarajućim prostorom iz člana 6. tačka 3. ove uredbe, u kojem privatna agencija obavlja djelatnosti u vezi sa posredovanjem u zapošljavanju, smatra prostor koji ima odvojen ulaz i najmanje dvije poslovne prostorije od kojih je jedna radna soba, a druga čekaonica. Odredbom člana 10. Uredbe propisano je da se odgovarajućom opremom smatra tehnička oprema koja osigurava vođenje evidencija o elektronskoj i pisanoj formi uključujući opremu koja garantuje sigurnost pohranjenih podataka. Tehnička oprema sastoji se minimalno od ormara za arhivu, aparata za fotokopiranje, kompjutera, telefona i faksa. Pored navedene opreme privatna agencija mora imati protivpožarni uređaj i sredstva protivpožarne zaštite prema propisima koji reguliraju protvpožarnu zaštitu. Privatna agencija mora na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnost istaknuti ploču da se u tom uredu obavljaju djelatnosti u vezi sa posredovanjem u zapošljavanju i radno vrijeme u skladu sa posebnim propisima.

 

Uz zahtjev kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova iz djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike se u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja sljedeća dokumentacija:

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra,
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza i obaveznih doprinosa,
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza,
 • Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora u skladu sa članom 9. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju,
 • Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 • Aktuelna Lista osiguranih lica za obveznika, izdata od strane nadležne Poreske ispostave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • Ugovori o radu i diplome o stručnoj spremi radnika koji obavljaju poslove iz člana 3. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (najmanje dvije zaposlene osobe od kojih je jedna sa visokom stručnom spremom VII stepen ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini),
 • Dokaz o ispunjavanju tehničkih uvjeta iz člana 10. stav 1. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju – oprema koja osigurava vođenje evidencija u elektronskoj i pisanoj formi, uključujući i opremu koja garantuje sigurnost pohranjenih podataka (račun/otpremnica, faktura za nabavljenu opremu, ovjerena inventurna lista i sl),
 • Ogledni primjeri obrazaca koji se vode u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/18),
 • Dokaz o vlasništvu opreme iz člana 10. stav 2. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju – ormar za arhivu, aparat za fotokopiranje, kompjuter, telefon i faks (račun/otpremnica, faktura za nabavljenu opremu, ovjerena inventurna lista i sl),
 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz člana 10. stav 3. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju – protivpožarni uređaj i sredstva protivpožarne zaštite prema propisima koji reguliraju protivpožarnu zaštitu (račun/otpremnica, faktura za nabavljenu opremu, ovjerena inventurna lista i sl).

 

S tim da je privatna agencija kojoj se izda pomenuta dozvola, dužna odmah Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike prijaviti svaku promjenu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10. ove uredbe, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. januara, ministarstvu dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10. Uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3. Uredbe.

0 Komentari