Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Kakva je zakonska procedura postupanja u slučaju kada poslodavac namjerava smanjiti broj izvršilaca na određenom radnom mjestu radi usklađivanja sa podzakonskim aktima, te u navedenom smislu namjerava radnicima (više od pet) ponuditi druga radna mjesta pod nepovoljnijim uslovima?

  • On 7 Septembra, 2020

Članom 107. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju i u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. Ako radnik prihvati ponudu poslodavca iz stava (1) ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene ugovora. O ponudi za zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam dana.

Također, članom 109. navedenog zakona predviđeno je da poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu najmanje petorici radnika, dužan je da se konsultira sa vijećem zaposlenika i sindikatom.

Članom 110. pomenutog zakona propisano je se da obaveza konsultiranja u smislu člana 109. ovog zakona zasniva na aktu u pisanoj formi koji je pripremio poslodavac, te započinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu radnicima na koje se odnosi. Akt u pisanoj formi iz stava (1) ovog člana dostavlja se vijeću zaposlenika ili sindikatu prije početka konsultiranja, a sadrži, naročito, slijedeće podatke: razloge za predviđeno otkazivanje ugovora o radu, broj, kategoriju i spol radnika za čije je ugovore predviđen otkaz, mjere za koje poslodavac smatra da se pomoću njih mogu izbjeći neki ili svi predviđeni otkazi (npr. raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca, prekvalifikacija gdje je to potrebno, privremeno skraćivanje radnog vremena), mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoći radnicima da nađu zaposlenje kod drugog poslodavca, te mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalifikacije radnika radi zapošljavanja kod drugog poslodavca. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu, u smislu člana 109. ovog zakona, poslodavac namjerava da zaposli radnike sa istim kvalifikacijama i stepenom stručne spreme ili na istom radnom mjestu, prije zapošljavanja drugih lica dužan je ponuditi zaposlenje onim radnicima čiji su ugovori o radu otkazani.

Članom 118. stav (2) istog zakona propisano je da se o donošenju pravilnika o radu poslodavac obavezno konsultira sa sindikatom odnosno vijećem zaposlenika ukoliko su formirani.

Članom 23. stav (1) Zakona o vijeću uposlenika („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/04) predviđeno je da prije donošenja odluke značajne za prava i interese zaposlenika poslodavac se obavezno konsultuje sa vijećem zaposlenika o namjeravanoj odluci, a naročito kada se radi o, između ostalog, donošenju pravilnika o radu, namjeri poslodavca da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu za više od 10% zaposlenika, ali najmanje petorici, te planu zapošljavanja, premještaju i otkazu.  Članom 26. stav (1) istog zakona propisano je da poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost vijeća uposlenika, donijeti odluku o otkazu članu vijeća zaposlenika, otkazu zaposleniku kod kojeg postoji promjenjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu zaposleniku starijem od 55 godina i ženi starijoj od 50 godina, te prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju podataka trećim licima o zaposleniku.

Shodno navedenom, ukoliko poslodavac donosi novi ili mijenja postojeći pravilnik o radu, pored procedura eventualno propisanih posebnim propisima ili općim aktima, neophodno je da ispoštuje i obavezne konsultacije sa sindikatom odnosno vijećem zaposlenika ukoliko su formirani. Također, obaveza konsultiranja sa vijećem zaposlenika i sindikatom postoji i nakon stupanja na snagu novog ili izmjenjenog pravilnika o radu, ukoliko poslodavac radi usklađivanja sa istim namjerava da otkaže ugovore o radu najmanje petorici radnika, a što uključuje i otkaze sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu. Način obavljanja ovih konsultacija propisan je pomenutim članom 110. Zakona o radu. Poslodavac ima i obavezu pribavljanja prethodne saglasnosti vijeća zaposlenika odnosno sindikata, ako se radi o slučajevima otkaza predviđenim navedenim članom 26. stav (1) Zakona o vijeću zaposlenika, te eventualno obavezu pribavljanja prethodne saglasnosti federalnog ministarstva nadležnog za rad u slučaju namjere otkaza sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te dužnosti sukladno članu 103. Zakona o radu.

Nakon obavljanja zakonskih konsultacija odnosno pribavljanja eventualnih prethodnih saglasnosti, poslodavac može početi sa konkretnom realizacijom otkaza odnosno otkaza sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu radi usklađivanja radnih mjesta i broja izvršilaca sa pravilnikom o radu.

0 Komentari