Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Na koji način se uvećava trajanje godišnjeg odmora demobiliziranim braniocima u skladu sa Zakonom o radu i posebnim propisima?

  • On 7 Septembra, 2020

Odredbom člana 47. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano da radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana, s tim da izuzetno godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uslovima rada. Članom 1. Zakona o radu predviđeno je da se ovim zakonom uređuje zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Shodno navedenom, pravo na dodatne dane godišnjeg odmora posebnoj kategoriji lica, u konkretnom slučaju radnicima koji imaju status demobiliziranih branilaca predviđeno je posebnim propisom – Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 54/19) i u skladu sa istim se i ostvaruje. Međutim, mišljenja smo da se radniku ne bi moglo utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od 30 dana bez obzira na predviđene osnove za njegovo uvećanje, ukoliko to nije uređeno kolektivnim ugovorom, a imajući u vidu da se pomenutim članom 47. stav 1. Zakona o radu izuzetak od zakonskog ograničenja maksimalne dužine trajanja godišnjeg odmora na najduže 30 dana vezuje samo za situaciju ukoliko je trajanje godišnjeg odmora duže od 30 dana uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uslovima rada.

0 Komentari