Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li je poslodavac, na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavezan objaviti javni oglas u slučaju raspoređivanja na drugo radno mjesto radnika kojima je utvrđena promijenjena radna sposobnost?

  • On 7 Septembra, 2020

Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), propisan je postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Odredbom člana 4. stav 1. Uredbe, a u skladu sa odredbom člana 20a. stav 2. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano je da se kod navedenih poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. Odredbom člana 5. stav 1. tačka a) pomenute uredbe propisano je da se izuzetno od odredbe člana 4. ove uredbe, kod poslodavaca na koje se ista primjenjuje, prijem u radni odnos vrši bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uslove u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uslove, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu.

Nadalje, odredbom člana 73. Zakona o radu propisano je da ako nadležna ustanova za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ocijeni da kod radnika postoji promijenjena radna sposobnost (invalid II kategorije), poslodavac mu je dužan u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.

Imajući u vidu da je navedenom zakonskom odredbom propisana posebna zaštita radnika kod kojih je na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ustanove za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja utvrđena promijenjena radna sposobnost, mišljenja smo da bi poslodavac u slučaju raspoređivanja pomenutih radnika na druge poslove, bio u obavezi direktno primijeniti navedenu zakonsku odredbu, te radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću, bez obaveze objavljivanja javnog oglasa, ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove. Naime, mišljenja smo da se u navedenom slučaju radi o zakonskom izuzetku od obaveze javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, te da se isti može primijeniti samo u slučaju kada je na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ustanove za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja utvrđeno da kod određenog radnika postoji promijenjena radna sposobnost.

0 Komentari