Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li se matična evidencija o radnicima, evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca i evidencija o radnom vremenu vode u pisanom ili elektronskom obliku? Da li su propisani obrasci na kojima se vode pomenute evidencije ili obrasce može kreirati poslodavac? Na koji način se vodi evidencija o radnom vremenu radnika u pojedinim organizacionim jedinicama kod poslodavca?

  • On 7 Septembra, 2020

Odredba člana 43. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), između ostalog, propisuje da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, kao i evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni-matična evidencija. Na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 43. stav 5. pomenutog zakona federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16). Odredbom člana 3. pomenutog pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnicima, a odredbom člana 4. sadržaj evidencije o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca. Dakle, radi se o dvije odvojene knjige, koje se u skladu sa odredbom člana 5. stav 3. Pravilnika, obavezno vode pisano u obliku knjige, a mogu se voditi i u elektroničkom obliku.

Pored toga, odredbom člana 8. Pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnom vremenu, ali je za razliku od evidencija iz odredbi čl. 3. i 4. Pravilnika, članom 13. istog alternativno propisano da se podaci o radnom vremenu mogu voditi pisano ili u elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kratica, ali uz odgovarajuće nedvojbeno i jasno pojašnjenje značenja svake kratice.

Pomenutim pravilnikom nisu propisani obrasci navedenih evidencija, ali je na nedvosmislen način propisan njihov sadržaj, te je potrebno da knjige evidencija, koje može kreirati i poslodavac, sadrže sve podatke propisane u odgovarajućim odredbama Pravilnika koje se odnose na sadržaj evidencija.

Što se tiče pitanja u dijelu koji se odnosi na vođenje evidencije o radnom vremenu u organizacionim jedinicama poslodavca, isto zavisi od mjesta sjedišta poslodavca i mjesta u kojem se nalaze organizacione jedinice. Naime, ukoliko su sjedište poslodavca i njegove organizacione jedinice smještene na istoj adresi, mišljenja smo da bi poslodavac trebao voditi zbirnu evidenciju o radnom vremenu svih radnika koji obavljaju poslove na tom mjestu rada, kako bi pomenute evidencije mogao predočiti inspektoru rada u skladu sa odredbom člana 43. Zakona o radu. Ukoliko je sjedište poslodavca i organizacionih jedinica na različitim adresama, mišljenja smo da bi u tom slučaju poslodavac mogao postupiti analogno odredbi člana 10. pomenutog pravilnika, kojom je uređeno pitanje vođenja evidencija o radnom vremenu radnika koji obavljaju poslove na izdvojenom mjestu rada. U tom slučaju poslodavac bi bio u obavezi da zaduži radnika za redovno vođenje i dostavljanje tih evidencija, koje je poslodavac obavezan kontrolirati.

0 Komentari