Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Edukacija stručnih osoba organa starateljstva – posredovanje

  • On 15 Februara, 2017

 

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je u cilju jačanja/osposobljavanja
kapaciteta stručnih osoba organa starateljstva u primjeni odgojnih preporuka
izrečenih prema maloljetnicima,  uz
saradnju i podršku ostvarenu u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ s
UNICEF-om BiH i organzacijom Save the Children i predstavnicima Vlade Brčko
distrikta BiH, u januaru 2017. godine provelo edukaciju određenog broja stručnih
osoba organa starateljstva u oblasti vođenja postupka posredovanja/medijacije u
krivičnom postupku.

Edukacija je realizirana koristeći dobru praksu iz Hrvatske
i usvojene planove i programe u okviru Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH za sticanje dodatnih znanja
i vještina za vođenje postupka posredovanja i primjeni odgojnih preporuka i
njihovog izvršenja.  Cilj edukacije je
obuka i osposobljavanje određenog broja uposlenika centara za socijalni rad kako
bi bili spremni da dalje prenose znanje drugim profesionalcima u ovoj oblasti i
provode postupak posredovanja/medijacije u praksi.  

 

 

 

Edukacija stručnih osoba organa starateljstva – posredovanje

0 Komentari