Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

KONFERENCIJA ZA MEDIJE – ZAKON O HRANITELJSTVU

 • On 21 Novembra, 2016

Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike danas je u Sarajevu medijima predstavilo ključne aspekte Nacrta zakona
o hraniteljstvu u FBiH, koji uskoro ulazi u proceduru drugog čitanja u
Parlamentu FBiH. Zakon je predstavio ministar Vesko Drljača sa saradnicima, a
konferenciji su prisustvovali i gospođa Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a, gospođa
Anisija Radenković, predstavnica organizacija koje se bave alternativnim
oblicima zbrinjavanja djece i gospođa Nevenka Kapetanović, hraniteljica, te
brojni saradnici i gosti.

Ministar Vesko Drljača istakao je da je Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike pokrenulo niz aktivnosti u sklopu sveobuhvatne reforme socijalnog
sektora imajući u vidu da je sistem socijalne zaštite u FBiH u dobroj mjeri
neefikasan i nepravičan. Jedan dio spomenutih aktivnosti obuhvata i jačanje
alternativnih oblika zbrinjavanja s posebnim fokusom na djecu i transformaciju
ustanova koje se bave njihovim zbrinjavanjem. Novi Zakon o hraniteljstvu ima za
cilj olakšati proces zbrinjavanja prvenstveno djece bez roditesljkog staranja,
djece s invaliditetom, ali i drugih ranjihvih kategorija kao što su  odrasle osobe s invaliditetom, te stari i
nemoćni bez porodičnog staranja.

 

Postojeće
stanje u oblasti hraniteljstva u Federaciji karakterizira neharmoniziran,
nepotpun i nedovoljno osnažen sistem socijalnog zbrinjavanja koji nije usklađen
s međunarodnim standardima i potrebama hranjenika. Ovakvo stanje ukazuje na
neophodnost harmonizovanja i usklađivanja pravnog okvira i praksi s
međunarodnim standardima.

Ključne prednosti koje Zakon o hraniteljstvu
donosi su sljedeće:

 • Stvaranje
  optimalnih pretpostavki za ostvarivanje prava djece bez roditeljskog
  staranja, djece i odraslih osoba s invaliditetom da žive u porodičnom
  okruženju, čime se pruža mogućnost za njihov kvalitetan psihofizički razvoj
  i umanjenje stigmatizacije od strane društva;

 • Budžetska izdvajanja za potrebe smještenog hranjenika i angažovanje hranitelja u
  dugoročnom smislu će se smanjivati s obzirom da je smještaj u
  hraniteljskim porodicama manji u odnosu na smještaj u ustanove. Na ovaj
  način, dugoročno gledano, ostvarit će se znatne uštede u budžetima kantona;

 • Ovim
  Zakonom predviđena je i naknada za rad hranitelja koja, iako simbolična,
  ima za cilj unapređenje finansijske pozicije i ekonomsko osnaživanje
  hraniteljske porodice;

 • Utvrđivanjem
  jedinstvenog minimuma za proračunsko finansiranje hraniteljstva izjednačit
  će se naknade, a samim tim će se i poboljšati kvaliteta usluga
  hraniteljstva i dostupnost istih svim korisnicima, te će se osigurati
  izjednačavanje naknada za smještaj u hraniteljstvo na teritoriji cijele
  Federacije BiH, te će se poboljšati kvalitet usluga hranitelja.

  

Pripremljeni tekst Zakona rezultat je
transprentnog procesa koji je Federalno ministarsvo rada i socijalne politike
pokrenulo krajem 2013. godine, a u kojem su sudjelovali predstavnici
kantonalnih ministarstava socijalne politike, centara za socijalni rad,
međunarodnih i nevladinih organizacija s nivoa Federacije BiH. U toku izrade
Javne politike o razvoju hraniteljstva u FBiH kao i Nacrta Zakona podršku je
pružio i USAID-ov Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH
(USAID/SGIP). Osim toga, podršku Nacrtu zakona dali su i UNICEF, kao i
organizacije HHC, Save the Children, SOS Dječija sela BIH i World Vision koje neposredno
pružaju podršku razvijanju alternativnih oblika socijalne zaštite u FBIH.

KONFERENCIJA ZA MEDIJE – ZAKON O HRANITELJSTVU

0 Komentari