Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Drljača na otvaranju konferencije posvećene oblasti invalidnosti

  • On 16 Marta, 2016

 

Federalni ministar rada i
socijalne politike Vesko Drljača prisustvovao je otvaranju konferencije „Stanje
i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN
Konvencije o pravima osoba s invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u
Federaciji BiH“, koja se održava 15. i 16. marta 2016.godine, u Sarajevu, u
hotelu Terme Ilidža.

„Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike je  trajno
opredijeljeno da se politika u oblasti invaliditeta kreira i vodi zajedno sa
organizacijama osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH, prema
principima Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom i Politike koju je
usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a koja je jedan od rijetkih
dokumenata koji se u gotovo istome obliku i sadržaju primjenjuje na cijelome
prostoru Bosne i Hercegovine. Na to smo iznimno ponosni, jer kreiranju ovih
dokumenata nemjerljiv su doprinos dali i neki od istaknutih lidera vaših
koalicija“, istakao je ministar Drljača u svom govoru na otvaranju
konferencije.

U proteklim godinama  Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike je podržavalo, stručno i materijalno, osnivanje koalicija organizacija
osoba sa invaliditetom širom Federacije BiH. Rebalansom Budžeta za tekuću
godinu, Vlada Federacije BiH će nastojati obezbijediti podršku projektima od
interesa za osobe sa invaliditetom. Početkom ovog mjeseca, Vlada Federacije BiH
je usvojila Izvještaj o rezultatima petogodišnje implementacije Strategije za
jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za
2011-2015.godinu, te možemo biti zadovoljni, no na tomu ne trebamo stati.

Stoga, u sljedećem periodu, u
provedbi aktivnosti iz buduće Strategije za period 2016-2020, uz pouzdane
partnere u vidu čvrstih i homogenih koalicija organizacija osoba sa
invaliditetom moramo ostvariti još bolje rezultate, jer sve što je dobro i
korisno za osobe sa invaliditetom, dobro je i za društvo u cijelosti. Osobe sa
invaliditetom imaju iste potrebe kao i svi drugi članovi društva, te je zbog
toga  društvo obavezno brinuti da se naši
sugrađani sa invaliditetom osjćaju ravnopravnim i prihvaćenim članovima
društva.

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike očekuje da se proces profesionalne rehabilitacije i
zapošljavanja  učini još efikasnjim,
transparentnijim i da zaposlena osoba sa invaliditetom može biti samostalan
kreator vlastitog života.

U planu je i donošenje Zakona o
udruženjima osoba sa invaliditetom zbog potrebe prisutnosti reprezentativnih
predstavnika osoba sa invaliditetom, s kojima je potrebno sarađivati, u duhu
međusobnog uvažavanja i razumijevanja, na dobrobit cijele društvene zajednice.

Također, ministar Drljača u svom
govoru posvetio je pažnju i realizaciji dokumenta  Jedinstvena lista invaliditeta, koji uskoro
treba biti predmet Vlade Federacije BiH, a putem kojeg će se vršiti
ocjenjivanje svih kategorija osoba sa invaliditetom, bez obzira iz koje skupine
OSI dolaze.

Ovim dokumentom se treba  riješiti dio problema koji se zove
diskriminacija po osnovu invaliditeta. Od usvajanja nove jedinstvene liste sve
osobe sa invaliditetom biti će ocjenjivane prema istim kriterijima i prema
istoj metodologiji, bez obzira dolaze li iz reda ratnih vojnih invalida,
civilnih žrtava rata ili osoba sa tzv. neratnim invaliditetom.

Vlada Federacije BiH je uputila,
u Parlament na usvajanje, i Zakon o jedinstvenom registru gotovinskih naknada
pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos i to u formi Prijedloga, tako da se
može očekivati njegovo brzo usvajanje. Time će se dobiti potrebni alat, pomoću
kojega će se demistificirati priča o eventualnim duplim korisnicima iste vrste
naknada po više zakonskih propisa.

Kada je riječ o izradi nove Strategije za jednake
mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2016-2020,
istaknuto je, kako se u finaliziranju ovog dokumenta očekuje i veliki doprinos
predstavnika koalicija osoba sa invaliditetom, gdje će se voditi računa da nova
Strategija bude realan i ostvariv dokument sa jasnim ciljevima i mjerama
učinka. Također će se insisitrati na ocjeni učinka za svaku godinu provedbe
dokumenta, i to od svih učesnika na svim nivoima vlasti. 

Ministar Drljača na otvaranju konferencije posvećene oblasti invalidnosti

0 Komentari