Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 34. Sjednice Vlade FBiH

  • On 25 Januara, 2012

UTVRÐEN
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I

DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I
INVALIDSKOM OSIGURANJU

Na 34. sjednici Vlade FBiH koja je održana u Sarajevu utvrđene
su izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje je Vlada
FBiH utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru po žurnom
postupku, rezultat su, između ostalog, provođenja nove presude Evropskog suda
za ljudska prava u Strazburu. Izmjenama koje su predložene u cilju njenog
provođenja omogućuje se povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju BiH koji
su bili korisnici mirovina ostvarenih u Društvenom fondu za MiOBiH i kojima je
isplata mirovina vršena na teritoriji današnje Federacije BiH do 30. travnja
1992. godine, da od dana podnošenja zahtjeva imaju pravo na mirovinu kod
Federalnog zavoda za MiO.

Dodatno je precizirano da ovo pravo mogu ostvariti samo osobe
koje su stekle status povratnika u skladu sa Zakonom o raseljenim osobama i
povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Također, predviđeno
je da pravo na isplatu mirovine zadržavaju, pod istim uvjetima kao i drugi
umirovljenici po općem propisu, i u slučaju ako se kasnije odsele u inozemstvo.

Istovremeno, predloženim izmjenama vrši se usaglašavanje sa
Zakonom o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i Zakonom o jedinstvenom sistemu
registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Jednom od izmjena propisano je da naknada plaće za osobe kod
kojih je utvrđena II kategorija invalidnosti ne može biti niža od najniže plaće
utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij FBiH čime je djelomično uvažen
zahtjev Saveza invalida rada Federacije BiH.

Potrebna sredstva za isplatu ovih mirovina, precizirano je,
osiguravaju se iz redovnih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, jer
se radi o pravu koje proističe iz uplaćivanih doprinosa, koje je ova kategorija
redovno izdvajala dok su bili osiguranici.

 

KADROVSKA PITANJA

Za članove Grupe za izradu konačnog teksta
Strategije reforme mirovinskog sistema u Federaciji BiH, Vlada FBiH je
imenovala Vinka Jakića, Snježanu Musa, Željka Šaina,Veljka Trivuna, Elmu Temim,
Zehru Novo-Omanović, Kenana Spahića, Zoricu Kazić, Mustafu Burgića, Omera
Omerefendića i Sulejmana Gariba. Zadatak je grupe da sagleda postojeći sistem
mirovinskog i invalidskog osiguranja i ranije razmatranu Strategiju reforme
mirovinskog sistema i usporedne sisteme mirovinskog osiguranja, kako u
okruženju tako i šire, te da uz korištenje dobrih praksi i iskustva, Vladi FBiH
predloži novi tekst Strategije, koji će unaprijediti stanje u mirovinskom
sistemu Federacije Bosne i Hercegovine.Uz ovo, Grupa je obavezna da predloži i
odgovarajući model mirovinskog sistema, kao i novi sistem obračuna i povećanja
mirovina.

Danas je donesena Odluka o kriterijima
za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Priopćenje sa 34. Sjednice Vlade FBiH

0 Komentari