Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 29.sjednice Vlade FBiH

  • On 14 Decembra, 2011

UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PREUZIMANJU PRAVA I OBVEZA OSNIVAČA NAD USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBiH

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i
obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, utvrđen na današnjoj
sjednici Federalne vlade ima za cilj da propiše zakonsko ovlaštenje, odnosno
zakonski osnov za donošenje podzakonskih akata kojima se omogućuje provođenje
zakona.

U tom cilju propisano je da će federalni ministar rada i socijalne
politike, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, donijeti
propis o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u
Federaciji BiH i propis o vršenju nadzora nad stručnim radom i pružanju stručne
pomoći ovim ustanovama.

Prema Zakonu o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama
socijalne zastite u FBiH Federalni parlament je osnivač pet ovakvih ustanova u
Federaciji BiH, a to su zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
i Bakovićima, Zavod za zaštitu djece i omladine u Pazariću, Zavod za odgoj
muške djece i omladine u Sarajevu i Zavod za odgoj ženske djece i omladine
Ljubuški, koji će biti prenamijenjen u starački dom.

Kako ovim zakonom nisu regulisana pitanja vezana za standarde za
rad (prostor, oprema i potrebni stručni i drugi radnici) i pružanje usluga, kao
ni pitanja vezana za ostvarivanje nadzora bilo je neophodno utvrditi njegove
izmjene i dopune koje su u formi Nacrta upućene u parlamentarnu proceduru.

ZAKLJUČCI O FONDU ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Razmatrajući danas stanje u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vlada Federacije BiH je zaključkom
obavezala Federalno ministarstvo financija da, u skladu sa zakonom, izvrši
nadzor nad korištenjem sredstava Fonda.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da
pripremi i Vladi dostavi izvještaj o poslovanju Fonda, broju u njemu zaposlenih
i visini njihovih mjesečnih primanja. Upravni odbor Fonda dužan je, zaključila
je Vlada, da odmah raspiše javni natječaj za direktora ove institucije, u
skladu sa Zakonom o formiranju Fonda.

Sarajevo, 13.12.2011. godine

Priopćenje sa 29.sjednice Vlade FBiH

0 Komentari