Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

 • On 18 Aprila, 2008

Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra

e-mail:  miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 456, Fax: 033 255 461  


U Sektoru
za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece obavljaju se sljedeći poslovi:

  • planiranje i programiranje socijalne zaštite i zaštite porodice i djece
   u Federaciji BiH, te planiranje rada i funkcionisanja ustanova socijalne
   zaštite i jačanje socijalne inkluzije u Federaciji BiH;

  • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih
   akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti socijalne zaštite,
   zaštite porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne
   zaštite;

  • usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU;

  • davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima
   međunarodnih sporazuma i ugovora;

  • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona,
   drugih propisa i općih akata;

  • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu
   zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i
   drugih subjekata ili po službenoj dužnosti;

  • provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata
   i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti socijalne zaštite i zaštite
   porodice i djece;

  • utvrđivanje stanja u oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne
   zaštite;

  • izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa, praćenje i
   proučavanje stanja i pojava na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje
   dostavljaju drugi organi ili pravna lica i obrađivanje tih podataka sa
   prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema

  • vršenje nadzora nad stručnim radom i nadzora nad zakonitošću rada
   ustanova socijalne zaštite od značaja za Federaciju BiH;

  • vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom
   stepenu u oblasti porodičnih odnosa (usvojenje, starateljstvo, odnosi roditelja
   i djece i dr.);

  • obrada predmeta usvojenja od strane stranih državljana;

  • postupanje po alimentacionim zahtjevima u inostranstvu u skladu sa
   međunarodnim konvencijama i propisima o zaštiti djece,

  • postupanje u skladu sa zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti i u
   tom pravcu neposredna saradnja sa općinskim i kantonalnim organima uprave i
   usklađivanje njihovog rada sa programima socijalne zaštite i zaštite porodice i
   djece u Federaciji BiH;

  • praćenje izvršavanja propisa kao i stanja u oblasti (djeca bez
   roditeljskog staranja, djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju, vaspitno
   zanemarena i zapuštena djeca, djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
   odrasla stara i nemoćna lica bez porodičnog staranja, materijalno neobezbjeđena
   i za rad nesposobna lica, lica sa društveno negativnim ponašanjem i ostala lica
   u stanju socijalne potrebe);

  • praćenje zastupljenosti, učestalosti i oblika asocijalnog i
   socio-patološkog ponašanja djece i odnosa prema djeci i davanje stručnih
   mišljenja i sugestija za poboljšanje postojećeg stanja;

  • planiranje, programiranje i praćenje rada ustanova socijalne zaštite;

  • planiranje, praćenje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava
   odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz socijalne zaštite, zaštite
   porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite;

  • praćenje stanja i materijalnih uslova rada ustanova socijalne zaštite u
   Federaciji BiH, nevladinim i drugim humanitarnim organizacijama i organima;

  • praćenje izvršavanja propisa iz oblasti socijalne zaštite, zaštite
   porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite

  • kao i drugi poslovi iz djelatnosti socijalne zaštite i zaštite porodice
   i djece.

   

  Poslovi iz
  nadležnosti Sektora za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece vrše se u
  okviru slijedećih unutrašnjih jedinica:

  • Odsjek za socijalnu zaštitu,

  • Odsjek za zaštitu porodice i djece.

  Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

  0 Komentari