Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja

 • On 18 Aprila, 2008

Kenan Spahić, pomoćnik ministra

e-mail: kenan.spahic@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 444

 

U Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Planiranje i programiranje penzijskog i
  invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona,
  drugih propisa i općih akata iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja,
  posebnih propisa kojima se uređuju određena prava za pojedine kategorije
  osiguranika iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i pripremanje
  izmjena i dopuna tih propisa;

 • Učešće u pregovorima za zaključivanje
  međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradi zajedničkih nacrta
  međunarodnih ugovora sa predstavnicima država ugovornica i pripremanje izmjena
  i dopuna tih ugovora;

 • Planiranje i provođenje reforme sistema
  penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH;

 • Praćenje stanja u penzijskom i invalidskom
  osiguranju i predlaganje nadležnim državnim organima poduzimanje odgovarajućih
  aktivnosti radi otklanjanja uočenih nedostataka;

 • Nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda
  za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 • Davanje stručnih mišljenja o prednacrtima,
  nacrtima i prijedlozima zakona i drugim propisima i općim aktima u oblasti
  penzijskog i invalidskog osiguranja;

 • Izrada analiza, izvještaja, informacija i
  drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka;

 • Izrada programa, projekata, planova i procjena
  u oblasti domaćeg i inostranog penzijskog i invalidskog osiguranja;

 • Provođenje politike izvršavanja zakona i
  međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u oblasti penzijskog i invalidskog
  osiguranja, drugih propisa i akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja i
  poduzimanje odgovarajućih mjera;

 • Praćenje i proučavanje stanja i pojava u
  oblasti na osnovu prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju drugi
  organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za
  rješavanje utvrđenih problema;

 • Stručna obrada sistemskih pitanja koja služe
  za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;

 • Pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja
  za primjenu zakona, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i drugih
  propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata
  ili po službenoj dužnosti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;

 • Pripremanje prečišćenih tekstova zakona i
  drugih propisa kao i ispravka tih propisa iz penzijskogi invalidskog
  osiguranja;

 • Stručna obrada sistemskih rješenja od značaja
  za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 • Praćenje i istraživanje promjena i pojava u
  oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i
  promjenama u penzijskom i invalidskom osiguranju;

 • Praćenje i implementiranje standarda Vijeća
  Evrope u socijalnom polju kroz: Revidiranu Evropsku socijalnu povelju, Evropski
  kod o socijalnoj sigurnosti, Evropsku konvenciju o socijalnoj sigurnosti i
  drugu legistativu Evropske unije;

 • Praćenje i analiziranje ekonomsko-finansijskog
  plana i finansijskog izvještaja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko
  osiguranje;

 • Učešće u pripremi nacrta i prijedloga zakona o
  doprinosima za za penzijsko i invalidsko osiguranje i drugih propisa kojim se
  uređuju pitanja osiguravanja sredstava u penzijskom i invalidskom osiguranju;

 • Praćenje kretanja penzija i drugih primanja
  iz penzijskog i invalidskog osiguranja i predlaganje mjera radi poboljšanja
  stanja u ovom osiguranju.

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja

0 Komentari