Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

 • On 18 Aprila, 2008

Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 722 700, Fax: 033 722 701

 

U Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata obavljaju se sljedeći poslovi:

  • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona,
   drugih propisa i općih akata kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz
   oblasti zaštite lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;

  • Usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i
   standardima EU;

  • Pripremanje stručnih pravnih mišljenja i
   objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita
   građana, pravnih lica i drugih subjekata;

  • Utvrđivanje stanja u oblasti zaštite lica sa
   invaliditetom;

  • Izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i
   programa;

  • Praćenje i izvještavanje po UN Konvenciji o pravima
   osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim dokumentima;

  • Učešće u izradi strategija razvoja  iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom i
   davanje inicijativa;

  • Analiziranje pojava i problema u ostvarivanju prava
   lica sa invaliditetom;

  • Saradnja sa kantonalnim, općinskim organima uprave,
   udruženjima za zaštitu lica sa invaliditetom u Federacije BiH, drugim domaćim i
   međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama koje se bave zaštitom
   lica sa invaliditetom;

  • Kontrola ispravnosti i zakonitosti prvostepenih
   rješenja kojima su priznata prava korisnicima i davanje saglasnosti na isplatu
   istih;

  • Rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu po
   žalbama izjavljenim na donesena prvostepena rješenja kojima se podnositeljima
   konstituišu prava;

  • Izjašnjavanja i davanje odgovora na tužbu u
   pokrenutim upravnim sporovima;

  • Analitičko-istraživački poslovi i statistička
   obrada podataka o korisnicima, oblicima i obimu prava koja se ostvaruju po
   federalnom Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
   zaštite porodice sa djecom i vođenje evidencija o korisnicima tih prava;

  • Saradnja sa centrima za socijalni rad i službama
   koje obavljaju poslove iz djelokruga rada Sektora i pružanje pomoći u postupku
   ostvarivanja prava iz socijalne zaštite;

  • Komunikacija sa drugim institucijama (Ombudsmeni,
   sudovi, udruženja,..) i neposredno sa građanima u cilju pojedinačnih
   informacija ili obrazloženja o načinu i fazi upravnog rješavanja;

  • Prijem i zavođenje predmeta, vođenje upisnika,
   rokovnika i internih evidencija zaprimljenih predmeta;

  • Sređivanje i arhiviranje predmeta;

  • Povrat obrađenih predmeta centrima za socijalni rad
   i službama od kojih su zaprimljeni;

  • Poslovi prikupljanja, sređivanja, unosa i obrade
   podataka za korisnike prava;

  • Priprema, kontrola i isplata mjesečnih spiskova
   korisnika koji su uvedeni u pravo;
    

  • Poslovi praćenja i kontrole isplaćenih novčanih
   sredstava;

  • Komunikacija sa bankama u cilju povrata nenamjenski
   uplaćenih sredstava;

  • Izrada mjesečnih finansijskih izvještaja;

  • Skidanje korisnika sa liste isplata zbog smrti ili
   drugog razloga i vođenje tih vrsta evidencija;

  • Poslovi posredništva između korisnika SOTAC baze
   podataka i davaoca informatičkih usluga i predlaganje mjera za poboljšanje tih
   komunikacija;

  • Ispravka i kompenzacija obročnih novčanih davanja
   kroz bazu podataka zbog promjene činjeničnog stanja ili pravnog osnova;

  • Poslovi kompjuterske provjere prvostepenih rješenja
   kroz SOTAC bazu podataka;

  • Vršenje svih drugih poslova koji su u funkciji ostvarivanja
   prava iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom (urođenim ili stečenim).

   

  Poslovi iz nadležnosti Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih jedinica:

 • Odsjek
  za zaštitu osoba sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata 

 • Odsjek za
  reviziju i upravno rješavanje.

Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

0 Komentari