Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Primjena propisa iz oblasti rada i radnih odnosa, a u vezi sa odredbama člana 5. stav 1. tačka b) Uredbe o postupku prijema u radi odnos u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 13/19)

  • On 17 Jula, 2020

Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), propisan je postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Odredbom člana 4. stav 1. Uredbe, a u skladu sa odredbom Člana 20a. stav 2. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), propisano je da se kod navedenih poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. Odredbom člana 5. stav 1. tačka b) pomenute uredbe propisano je da se izuzetno od odredbe člana 4. ove uredbe, kod poslodavaca na koje se ista primjenjuje, prijem u radni odnos vrši bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto.

Shodno navedenom, mišljenja smo da se kod poslodavaca iz člana 1. stav 1. pomenute uredbe, prijem u radni odnos na određeno vrijeme na konkretnom radnom mjestu, u najdužem trajanju od 120 dana u toku jedne kalendarske godine, može izvršiti bez obaveze javnog oglašavanja. U smislu navedenog, neophodno je da se radi o sistematizovanim radnim mjestima s obzirom da su radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova obavezni podaci ugovora u radu u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. tačka f) Zakona o radu. Dakle, primjena navedenog izuzetka je vezana za prijem u radni odnos na konkretnom radnom mjestu, te smo mišljenja da se isti može primijeniti u slučaju kada se radi o nepopunjenom sistematizovanom radnom mjestu kod poslodavca, kao i u slučaju zamjene privremeno odsutnog radnika, s tim da radni odnos zasnovan primjenom navedenog izuzetka može trajati najduže do 120 dana u toku kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Shodno navedenom, ukoliko je radni odnos na određenom radnom mjestu zasnovan primjenom pomenutog izuzetka, te je u toku tekuće kalendarske godine trajao 60 dana, mišljenja smo da bi se navedeni izuzetak, za konkretno radno mjesto, u toku iste kalendarske godine mogao primijeniti samo za preostali dio od 120 dana, odnosno za preostalih 60 dana.

Ističemo da je cilj odredbe člana 5, stav 1. tačka b) navedene uredbe bio da se poslodavcima, u slučaju hitne potrebe, odnosno iznenadnog povećanja obima posla, kao i iznenadnog odsustva radnika i sI, omogući nesmetano odvijanje procesa rada. S tim u vezi, napominjemo da bi se izuzeci utvrđeni pomenutom uredbom trebali primjenjivati na način da se njihovom primjenom ne izbjegava provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja.

0 Komentari