Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Da li direktor javnog preduzeća može da izvrši prenos svojih ovlaštenja na drugog radnika iz reda zaposlenih?

  • On 17 Jula, 2020

Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federcije BiH”, br. 26/16 i 89/18), propisano je da predsjednik i članovi uprave, odnosno poslovodni organ drugog naziva, tj. direktor, može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu. Prema st. 2. i 3. navedene odredbe, direktor može zasnovati radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme, te radni odnos na određeno vrijeme traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrješenja. U st. 4. i 5. pomenute odredbe propisano je da se na direktora ne primjenjuju Glave IV-VII i XI ovog zakona, te da ako direktor obavlja funkciju bez radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti se uređuju ugovorom, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

Shodno navedenom, Zakon o radu sadrži odredbe kojima je uređen radno-pravni status direktora, s ciljem omogućavanja veće autonomije prilikom ugovaranja međusobnih prava i obaveza kada se radi o angažmanu direktora. Međutim, navedene odredbe se ne odnose na prenošenje ovlaštenja direktora na drugog radnika iz reda zaposlenih. S tim u vezi, a s obzirom da se u konkretnom slučaju radi o javnom preduzeću, smatramo da se za davanje mišljenja u pogledu mogućnosti postupanja u skladu sa internim aktima, odnosno o postupanju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, može se obratiti osnivaču.

0 Komentari