Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Koja su zakonska ograničenja po pitanju maksimalnog trajanja otkaznog roka za radnika koji otkazuje ugovor o radu, te kaznenim odredbama u slučaju kršenja člana 105. Zakona o radu FBiH?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Odredbom člana 105.Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,br.26/16 i 89/18) predviđeno da otkazni rok ne može biti kraći od sedam dana u slučaju da radnik otkazuje ugovor o radu, ni kraći od 14 dana u slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. Otkazni rok počinje da teče od dana uručenja otkaza radniku odnosno poslodavcu. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu može se utvrditi duže trajanje otkaznog roka, ali ne duže od mjesec dana  kada radnik daje otkaz poslodavcu,odnosno tri mjeseca kada poslodavac daje otkaz.Odredbom člana 106. stav (3) navedenog zakona,propisano je da ako radnik prestane sa radom prije isteka propisanog roka,bez saglasnosti poslodavca,poslodavac ima pravo na naknadu štete prema opštim propisima o naknadi štete.Shodo navedenom, zakonom je propisano da otkazni rok mođe trajati najduže mjesec dana u slučaju kada radnik otkazuje ugovoro radu poslodavcu,s tim da poslodavac koji smatra da mu je rednik pričinio štetu prestankom rada prije isteka propisanog otkaznog roka bez njegove saglasnoti,ima mogućnost ostvariti naknadu eventualne štete u sudskom postupku prema opštim propisima o naknadi štete.

0 Komentari