Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Koja je primjene odredbe člana 63. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,br.26/16 i 89/18)?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Odredbom člana 62. st.1. i 3. Zakona o radu propisano je da za vrijeme trudnoće,porođaja i njege djeteta,žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno, te da žena može koristiti kraće porođajno odsustvo,ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja. Odredbom člana 63. stav 1. istog zakona propisano je da nakon isteka porođajnog odsustva,žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu radnog vremena ,a za blizance,treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Shodo navedenom,a s obzirom da se radi o pravu koje se koristi nakon isteka porođajnog odsustva,mišljenja smo da bi se pravo na porođajno odsustvo i pravo na rad s polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva trebalo koristiti u kontinuitetu,bez prekida. Međutim, imajući u vidu da je cilj navedenih odredbi zakona o zaštiti žena i materinstva, odnosno njega i zaštita djeteta,mišljenja smo da bi u slučajevima u kojima ne postoji kontinuitet korištenja navedenih prava,poslodavac mogao odobriti korištenje prava na rad sa polovinom punog radnog vremena, ukoliko se na taj način ne utiče na unaprijed planiranu organizaciju i raspored obavljanja poslova kod poslodavca.Napominjemo da je odredbom člana 68. stav 3. Zakona o radu propisano da za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena iz člana 63. ovog zakona, radnik ima pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena za koje ne radi, u  skladu sa posebnim zakonom. Shodno navedenom, radnik koji koristi pravo na rad sa polovinom radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ostvaruje pravo na plaću kod poslodavca za vrijeme koje radi, dok mu za preostali dio radnog vremena pripada naknada plaće u skladu sa posebnim zakonom. Imajući u vidu da u smislu odredbe člana 75. Zakona o radu, radnik ostvaruje pravo na plaću kod poslodavca za vrijeme koje radi, dok mu za preostali dio radnog vremena pripada naknada plaće u skladu sa posebnim propisimima iz oblasti socijalne zaštite ili u skladu sa drugim propisima. Naime, Odredbom člana 81. st. 1. i 2. Zakona o radu propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona,kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu,a da se period odsustvovanja sa rada za koji se naknada plaće isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje zakonom, propisom kantona , kolektivnim ugovorom,pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

0 Komentari