Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Da li je Inspekcija rada Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH nadležna za vršenje poslova iz svoje nadležnosti u pravnim licima u kojima je učešće Federacija BiH u vlasničkoj strukturi posredno, te da li su ta pravna lica u obavezi primjenjivati Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Službene novine Federacije BH“, broj: 13/19)?

  • On 27 Jula, 2020

Odredbom Člana 20a. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), propisano je da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca. U stavu 2. iste odredbe propisano je da se u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, dok je u stavu 3. propisano da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stava 2. ovog člana u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnjm osobama s javnim ovlaštenjima na teritorii Federacije Bosne i Hercegovine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

Cilj navedene zakonske odredbe bio je da se uredi postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da se kod onih poslodavaca kod kojih postoje vlasnička, odnosno osnivačka prava Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada ili općine, uvede obaveza provođenja procedure obaveznog javnog oglašavanja, s ciljem postizanja većeg stepena transparentnosti u postupku zapošljavanja u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu pomenute odredbe člana 20a. stav 3. Zakona o radu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BH’, broj: 13/19) kojom je propisan postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzeéima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da se pomenuta zakonska odredba, kao i navedena Uredba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je donesena na osnovu iste, primjenjuje kod svih poslodavaca kod kojih posredno ili neposredno postoje vlasnička, odnosno osnivačka prava Federacije Bosne i Hercegovine, to jest da se ista primjenjuje kod svih poslodavaca koji čine javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, mišljenja smo da se u kontekstu primjene navedene zakonske odredbe, odnosno navedene Uredbe, pod javnim sektorom u Federaciji Bosne i Hercegovine podrazumijeva i poslodavac, odnosno privredno društvo koje je većinskom vlasništvu javnog preduzeća čiji je vlasnik Federacija Bosne i Hercegovine, te da se iz navedenog razloga može smatrati da Federacija Bosne i Hercegovine posredno učestvuje sa većinskim kapitalom u navedenom privrednom društvu.

S tim u vezi, a imajući u vidu da je odredbom člana 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano da inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši federalni inspektorat rada, mišljenja smo da je pomenuti inspektorat nadležan za obavljanje inspekcijskog nadzora nad primjenom navedene uredbe i kod onih poslodavaca kod kojih Federacija Bosne i Hercegovine posredno učestvuje sa većinskim kapitalom.

0 Komentari