Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Ukoliko radnik ne iskoristi I dio (12 dana) GO do 31.12. u tekućoj godini, da li ima pravo iskoristiti preostali dio GO (8 dana) do 30.06. naredne godine, ili “gubi” pravo na GO u cjelosti?

  • On 27 Jula, 2020

Odredbom člana 50. st 1. i 2. Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), propisano je da se godišnji odmor može koristiti u dva dijela, te da ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. U stavu 3. pomenute odredbe propisano je da radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u trajanju od najmanje 12 radnih dana bez prekida u toku kalendarske godine, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu. Dakle, navedenom zakonskom odredbom nisu predviđeni izuzeci, već je izričito propisano da se za prenošenje prava na korištenje drugog dijela godišnjeg odmora u narednoj godini, mora ispuniti uvjet da je radnik u toku kalendarske godine za koju je utvrdeno pravo na godišnji odmor, iskoristio najmanje 12 radnih dana istog bez prekida.

Shodno navedenom, mišljenja smo da radnik koji u toku određene godine nije iskoristio najmanje 12 radnih dana godišnjeg odmora utvrđenog za tu godinu, nema pravo prenošenja tog godišnjeg odmora u narednu godinu. Također, ističemo da je navedenim zakonom propisano da se drugi dio godišnjeg odmora koristi najkasnije do 30. juna naredne godine, bez mogućnosti korištenja istog nakon isteka navedenog perioda.

0 Komentari