Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJENA UREDBA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU NA PRIJEDLOG FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

  • On 11 Maja, 2023

Na današnjoj drugoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu, Vlada FBiH usvojila je Uredbu o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH.

Uredbu je pripremilo Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku iz kojeg ističu da je osnivanje Vijeća za djecu obaveza koja proizlazi iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola.

“Vijeće za djecu Federacije predstavljat će stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade FBiH. Djelokrug rada ovog vijeća podrazumijeva, između ostalog, promoviranje i zaštitu prava djeteta, praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata vezanih uz zaštitu i promoviranje prava djeteta, što je nama posebno važno u oblasti regulisanja poteškoća jednoroditeljskih porodica kod naplate alimentacije, što je jedan od naših programskih ciljeva za ovaj mandat”, pojasnio je ministar za rad i socijalnu politku Adnan Delić.

Osim navedenog, Vijeće će aktivno učestvovati u davanju preporuka i mišljenja tokom predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u pravnoj zaštiti djece, kao i aktivno učešće u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji.

Ministar je naglasio da je podršku osnivanju Vijeća za djecu ukazao i Predstavnički dom Parlamenta FBiH, te da vjeruje da će Vijeće biti dodatni mehanizam kojim će se utjecati na zaštitu i provođenje dječijih prava u Federaciji shodno obavezama koje proistječu iz ratifikacije UN-ove konvencije o pravima djeteta koja je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Vijeće za djecu na državnom nivou pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine formirano je 2002. godine, a imajući u vidu ustavne nadležnosti entiteta u ovoj oblasti, bilo je neophodno da se ovakvo tijelo uspostavi i na nivou Federacije BiH, kako bi se unaprijedilo praćenje, koordinacija i izvještavanje o stanju prava djece u ovom entitetu.

0 Komentari