Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Projekat podrške zapošljavanja

 • On 14 Jula, 2022

 

Projekat podrške zapošljavanja (Employment Support Project) implementira se u skladu sa sporazumom o zajmu, potpisanom između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, potpisanim 3. maja 2017. godine, a koji je stupio na snagu od 29. januara 2018. godine.

Osnovni cilj Projekta definisan je kao: unaprijeđenje zapošljavanja u realnom sektoru za ciljane kategorije korisnika:

 • Mlade osobe i
 • Teže upošljive osobe (dugoročno nezaposlene osobe, starije osobe, osobe sa invalidnošću, kao i osobe nižih obrazovnih kvalifikacija)

Kako bi se unaprijedili rezultati rada javnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Projektom je predviđena podrška u dva pravca djelovanja javnih službi:

 1. Podrška Javnim pozivima Federalnog zavoda za zapošljavanje u smislu sufinansiranja troškova nastalih realizacijom aktivnih mjera zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, te
 2. Podrška upravljačkim mehanizmima javne službe, jačanju funkcije posredovanja u zapošljavanju, te unaprijeđenjima u domenu praćenja trendova na tržištu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Upravljanje Projektom, u skladu sa Sporazumom, povjereno je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, dok je implementacija projektnih aktivnosti povjerena Federalnom zavodu za zapošljavanje. U svrhu praćenja i izvještavanja o realizaciji projektnih aktivnosti, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike oformilo je Upravni odbor projekta i Jedinicu za upravljanje projektom.

Projekat podrške zapošljavanja prvi je rezultatski uslovljen projekat, u smislu da je dinamika povlačenja finansijskih sredstava uslovljena stepenom ostvarenja zadatih projektnih ciljeva.

Postavljeni ciljevi planirani za prve tri godine realizacije, kao i dio ciljeva definisanih za četvrtu (završnu) godinu projekta, uspješno su realizirani, čime je projekat ocijenjen zadovoljavajućim, kako od predstavnika Svjetske banke, tako i od domaćih i međunarodnih revizija.

Rezultati Projekta podrške zapošljavanja u domenu aktivnih mjera zapošljavanja (Javnih poziva):

 • Federalni zavod za zapošljavanje je tokom prve četiri godine realizacije Projekta podrške zapošljavanju uspješno realizirao 42 javna poziva, na kojima je učestvovalo 971 kompanija iz realnog sektora i koji su rezultirali upošljavanjem 29.575 osoba (12.655 mladih osoba i 16.920 teže upošljiva osoba). Obzirom da je za navedeni period projektni cilj bio upošljavanje 21.000 registrovanih nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, trenutni stepen realizacije Projektnih ciljeva iz segmenta zapošljavanja registrovanih tražilaca posla u realnom sektoru je 140,83 %.
 • Uvedeni su modeli praćenja održivosti zapošljavanja (praćenje statusa korisnika poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje 6 mjeseci i 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora sa poslodavcem). U svrhu ostvarivanja navedenog cilja omogućena je razmjena podataka između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Poreske uprave FBiH. Praćenje se u trenutnoj fazi realizacije odvija zasebno za svaku pojedinu poticajnu mjeru i na zahtjev, ali preliminarne analize pokazuju da većina uposlenika u prvih 6 mjeseci zadržavaju svoje radne pozicije (u analiziranim poticajnim mjerama stepen održivosti varira između 80 i 90%), a da najmanje 60% od ukupnog broja korisnika ostaje radno angažovano na godinu dana i duže.
 • Uvedena je anketa zadovoljstva korisnika poticajnih mjera (kompanija i uposlenika) koja se koristi tokom monitoringa provedbe projekta. Anketa se provodi nad nasumično probranim uzorkom korisnika poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje i prema posljednjim raspoloživim podacima (poticajne mjere realizovane u četvrtoj godini Projekta), zadovoljstvo korisnika Javnih poziva je na veoma visokom nivou. 91,32% uposlenika je ocijenilo poticaje zadovoljavajućim i na skali od 1-5, poticaje je ocijenilo prosječnom ocjenom od 4,48. Kada je riječ o poslodavcima, 91,01% poslodavaca je zadovoljno poticajnim mjerama i dali su također visoku prosječnu ocjenu od 4,32. Bitno je također naglasiti da su uposlenici najveće nezadovoljstvo iskazali kada je riječ o sistemu nagrađivanja za dobro obavljen posao i prilikom za dalje karijerno napredovanje. Obzirom da su oba ova pitanja u domenu poslovne politike poslodavca, projektne aktivnosti mogu jako malo ili nikako uticati na navedene okolnosti.

Rezultati Projekta podrške zapošljavanja u domenu podrške upravljačkim mehanizmima javne službe zapošljavanja:

 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donijelo je novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 74/18 i 90/20). Ovim Pravilnikom se između ostalog definiše i nova obaveza profiliranja nezaposlenih osoba i sačinjavanja akcionih planova kojima se pospješuje posrednička uloga javne službe za zapošljavanje (Član 11.), kao i obaveza prikupljanja podataka o upražnjenim radnim mjestima (Član 6.).
 • U segmentu unaprijeđenja funkcije prikupljanja oglasa o upražnjenim radnim mjestima, Federalni zavod za zapošljavanje dostavio je dokaze o prikupljenih 784 oglasa o upražnjenim radnim mjestima tokom 2019. godine.
 • Federalni zavod za zapošljavanje dostavio je također dokaze da je za 635 osoba obavljen proces profiliranja i sačinjen akcioni plan (individualni plan zapošljavanja), što predstavlja ostvarenje od 102% u odnosu na planiranih 30.000 osoba.
 • Po izbijanju pandemije Covid-19, dio Projektnih sredstava usmjeren je na saniranje posljedica i očuvanje socijalnih fondova javne službe za zapošljavanje. U tu svrhu Projekat je sufinansirao troškove naknada za nezaposlenost za 24.948 osoba koje su se od decembra 2019. godine prijavile na registar nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • U kontinuitetu tokom provedbe Projekta, Federalni zavod za zapošljavanje je uvodio unaprijeđenja u procesima evaluacije i praćenja trendova na tržištu rada, koje su rezultirale izradama izvještaja i modifikacijama Javnih poziva. Zahvaljujući realizaciji projektnih aktivnosti, kao i angažmanu uposlenika Zavoda, uspješno su kompletirane kompleksne analize vezane za tržište rada i efekte poticajnih mjera koje Federalni zavod uspješno provodi.
 • Federalni zavod za zapošljavanje je dizajnirao online portal za zapošljavanje s godišnjim objavljivanjem trendova u upotrebi. Stranica Federalnog zavoda za zapošljavanje obiluje nizom statističkih podataka kao i podataka o trendovima na tržištu rada, posebno u kontekstu stalnih izmjena u oblasti ponude i potražnje za radnom snagom.

Federalni zavod za zapošljavanje je na postojećem sistemu napravio aplikativni dodatak koji omogućuje brzo i efikasno povezivanje potražnje od strane radne snage sa ponudom radne snage koja je evidentirana u informativnom sistemu Federalnog zavoda za zapošljavanje. Pretrage i povezivanja su moguća po više parametara koja definišu stručnost i vještine nezaposlene osobe.

0 Komentari