Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Hitni projekt COVID-19

  • On 14 Jula, 2022

Razvojni cilj „Hitnog projekta COVID-19“ je da spriječi, uoči i odgovori na prijetnje nastale pandemijom COVID-19, te osnaživanje nacionalnog sistema javnog zdravstva kako bi bio u stanju da uspješno odgovori na novonastale izazove uzrokovane pandemijom. Projekat se realizuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u oba bosanskohercegovačka entiteta.

Komponenta „Hitnog projekta COVID-19“ planirana za Federaciju Bosne i Hercegovine implementira se intersektorskom saradnjom ostvarenom između Federalnog ministarstva zdravstva, koje je ujedno vodeći implementator projekta, i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u čijoj nadležnosti je realizacija planiranih privremenih novčanih transfera prema socijalno ranjivim pojedincima i kućanstvima pogođenim porastom životnih troškova koje je uzrokovala pandemija. Projektom COVID-19 predviđena je dodatna novčana pomoć u iznosu od 50,00 EUR (97,80 KM) za dvije najugroženije kategorije stanovništva:

  • Korisnici stalne novčane pomoći i
  • Osobe sa I stepenom invalidnosti (neratni invalidi i civilne žrtve rata), koje ostvaruju pravo na tuđu njegu i pomoć I kategorije

Sredstva za realizaciju Projekta finansirana su od strane Svjetske banke, a aktivnosti na realizaciji transfera prema krajnjim korisnicima započete su u januaru 2021. godine. Prvobitnim projektnim sporazumom planirano je da se u periodu od 2 godine (24 mjeseca) realizuje 6 transfera novčane pomoći, međutim ostvarena je brža dinamika provedbe projekta. Također, uspostavljanje zadovoljavajućeg sistema finansijske kontrole i praćenja omogućilo je povećanje planiranog broja isplata krajnjim korisnicima (realizirane su još dodatne dvije isplate korisnicima koje nisu bile planirane prvobitnim projektnim aranžmanom).

Do sada je uspješno realizovano osam novčanih transfera (dva ciklusa isplate više od planiranog), prema ciljanim grupama korisnika Projekta: korisnicima stalne novčane pomoći i korisnicima prava na tuđu njegu i pomoć I kategorije registrovanim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navedenim novčanim transferima ukupno je dato 179.128 naloga za isplatu krajnjim korisnicima, u ukupnom iznosu od 17.688.108,00 KM.

Tranferi su realizovani na račune 24.760 osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (16.429 osoba sa pravom na tuđu njegu i pomoć I kategorije, te oko 8.331 osoba koje su korisnici prava na stalnu novčanu pomoć). Međutim, nakon provedenog monitoringa na slučajnom uzorku od 1.500 korisnika, prikupljeni rezultati pokazuju da je omjer između broja direktnih korisnika finansijske pomoći i broja članova njihovih domaćinstava u koeficijentu 2,25, na osnovu čega se stvarni broj osoba koje ostvaruju finansijsku korist plasiranjem navedenih sredstava trenutno procijenjuje na oko 55.700 osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osmom isplatom uspješno su realizirane sve aktivnosti vezane za pomoć u vidu novčanih transfera predviđenih podkomponentom 2.2 „Hitnog projkta COVID-19“.

Za dodatne informacije vezane za „Hitni projekat COVID-19“, molimo Vas da posjetite link:

https://www.fmoh.gov.ba/index.php/preporucujemo/projekti/projekt-za-hitni-odgovor-na-covid-19

0 Komentari