Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE

 • On 28 Decembra, 2018

Organizacijama koje
imaju ovlaštenje za vršenje  

periodičnih pregleda iz
oblasti zaštite na radu

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike, postupajući u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti na radu
(“Službe ni list SRBiH”, broj: 22/90), izdaje rješenja o ispunjenosti uslova u
pogledu kadrova i tehničke opremljenosti organizacija koje obavljaju periodične
preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, te u skladu sa članom 24.
pomenutog zakona vrši nadzor nad zakonitošću rada organizacija
koje obavljaju
periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu. Pored toga, ovo
ministarstvo je u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona o zaštiti na
radu nadležno i za izdavanje ovlaštenja za izradu stručnog nalaza da se
postojećim mjerama zaštite na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji na radnim
mjestima sa posebnim uslovima rada.

Sve organizacije koje
su dobile ovlaštenje iz člana 21. stav 3. i člana 28. stav 2. Zakona o
zaštiti na radu, obavezne su ovom ministarstvu odmah prijaviti svaku promjenu u
pogledu naziva i sjedišta privrednog društva, te u pogledu kadrova i tehničke
opreme za obavljanje poslova za koja im je izdato ovlaštenje. Kao što su
organizacije i ranije obaviještene neophodno je do 15. januara svake godine
Ministarstvu redovno dostavljati dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu kadrova
i tehničke opreme za obavljanje poslova u skladu sa izdatim rješenjem.

 

Budući da Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike redovno vrši kontrolni nadzor svih
organizacija za zaštitu na radu i pribavlja dokaze o ispunjavanju uslova u
pogledu kadrova i tehničke opreme, ističemo da su sve organizacije za
obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
obavezne ovom ministarstvu, do 15. januara 2019. godine, dostaviti sljedeće:

 • Izjavu,
  potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom organizacije, da nije
  došlo do promjena u pogledu podataka upisanih u sudski registar. Ukoliko je u
  međuvremenu došlo do promjena u pogledu tih podataka, bit će potrebno da ovom
  ministarstvu, u originalu ili u ovjerenoj kopiji, dostavite i aktuelni izvod iz
  sudskog registra.

 • Original ili ovjerenu
  kopiju aktuelne liste osiguranih lica za obveznika, izdatu od strane nadležne
  porezne ispostave, ne stariju od 30 dana,

 • Popis svih inžinjera
  koji obavljaju poslove u skladu sa rješenjem ovog ministarstva sa precizno
  navedem sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, mjesto prebivališta,
  stručno zvanje VII stepena stručne spreme i godine radnog iskustva u struci
  nakon sticanja visoke stručne spreme. Napominjemo da dokumentaciju za inžinjere
  (diplome o stručnoj spremi, ugovore o radu i uvjerenja/potvrde o radnom
  iskustvu) nije potrebno dostavljati ukoliko je navedena dokumentacija već
  dostavljena ovom ministarstvu, te ukoliko nije bilo promjena u pogledu kadrova,

 • Popis svih instrumenata
  za obavljanje poslova periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na
  radu, kao i aktuelnu inventurnu listu koja treba biti potpisana od strane
  ovlaštene osobe i ovjerena pečatom organizacije. Ukoliko je u međuvremenu došlo
  do nabavke novih instrumenata potrebno je za iste dostaviti i dokaz o
  vlasništvu, kao i uputstvo za upotrebu u skladu sa članom 14. Zakona o zaštiti
  na radu,

 • Ogledne primjerke
  zapisnika i upotrebnih dozvola sačinjene u skladu sa Pravilnikom o načinu i
  postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
  („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),

 • Organizacije koje su
  dobile ovlaštenje ovog ministarstva za obavljanje poslova periodičnih pregleda
  i isptivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, dužne su dostaviti dokaze da, u
  skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima koje u
  pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše
  periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR
  BiH“, broj: 2/91), za navedena ispitivanja koriste odgovarajuću laboratoriju,

 • Izvještaj o svim obavljenim
  pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu izvršenim u 2018. godini.
  Izjveštaj treba da sadrži popis poslodavaca za koje su izvršeni periodični
  pregledi, vrstu pregleda, precizno navedeno pregledano sredstvo rada, datum i
  mjesto pregleda kao i konstataciju da li je na osnovu obavljenog pregleda
  izdata upotrebna dozvola.

OBAVJEŠTENJE

0 Komentari