Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

REGISTAR ZAŠTITE NA RADU

 • On 6 Jula, 2018

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
u skladu sa odredbom člana 21. Zakona o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“,
broj: 22/90), nadležno je da donosi rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu
potrebnih kadrova i tehničke opreme organizacija koje vrše periodične preglede
i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških
štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno sredstava
lične zaštite. Pored toga, a u skladu sa odredbom člana 24. pomenutog zakona
ovo ministarstvo je nadležno za vršenje nadzora nad zakonitošću rada
organizacija koje su dobile rješenja iz člana 21. ovog zakona, u dijelu koji se
odnosi na obavljanje poslova pregleda, ispitivanje sredstava rada i opreme,
radne sredine i sredstava lične zaštite.

U skladu sa propisanim ovlaštenjima ovo
ministarstvo je od septembra 2017. godine provodilo aktivnosti u pogledu
nadzora nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija iz oblasti zaštite na
radu, te s tim u vezi vršilo neposredne preglede, prikupljalo potrebnu
dokumentaciju koja se odnosi na uslove koje u pogledu kadrova i opreme moraju
ispunjavati ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu, te u svakom
pojedinačnom slučaju ukazivalo na određene nedostatke koje je bilo potrebno
otkloniti. Pored toga, a
s obzirom da su pomenuta ovlaštenja, od stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu,
izdavali različiti organi, odnosno ministarstva koja su u međuvremenu
promijenila nazive i sjedišta, a čiji je sljednik Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike, to je ovo ministarstvo u prethodnom periodu ažuriralo
podatke o organizacijama koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti
zaštite na radu, odnosno podakte o onim organizacijama koje su prestale da
postoje ili više ne obavljaju poslove za koje su ovlaštene.

Na osnovu provedenih aktivnosti, kao i onih koje su još
uvijek u toku, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je sačinilo elektronski
registar u kojem su evidentirana izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u
skladu sa članom 21. zakona o zaštiti na radu. S tim u vezi, u registru su
evidentirani sljedeći podaci:

 • jedna
  organizacija
  kojoj je izdato ovlaštenje za obavljanje
  periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične
  zaštite, fizičkih hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime, kao i
  ovlaštenje za procjenu opasnosti od štetnih uticaja na zdravlje odnosno radnu
  sposobnost radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada,

 • dest
  organizacija
  kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje
  periodičnih pregleda sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, kao i
  fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime

 • 24 organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje
  periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične
  zaštite,

 • dvije organizacije kojima je izdato ovlaštenje za
  obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških
  štetnosti i mikroklime, i

 • 12 organizacija kod kojih je još
  uvijek u toku postupak kontrolnog nadzora u skladu sa odredbom člana 24. Zakona
  o zaštiti na radu.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će i u
  narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje proizilaze iz ovlaštenja
  propisanih Zakonom o zaštiti na radu, te će u skladu sa preduzetim aktivnostima
  vršiti i redovno ažuriranje elektronskog registra.

  Uvid u elektronski registar Federalnog
  ministarstva rada i socijalne politike kojim se evidentiraju izdata rješenja iz
  oblasti zaštite na radu u skladu sa članom 21. zakona o zaštiti na radu može se
  izvršiti putem ovog linka:

https://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=59 

REGISTAR ZAŠTITE NA RADU

0 Komentari