Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Preporuke konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini

  • On 19 Novembra, 2013

Učesnici
konferencije na visokom nivou o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini,
održanoj 4. i 5. novembra 2013. u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje sistema socijalne zaštite i
inkluzije djece u BiH”,
podržavanju reformske
procese i nastojanja nadležnih ministarstava da finaliziraju i sprovedu
strateške pravce (Mapa puta za FBiH i Stateški pravci u RS, Mapa puta za Brčko
distrikt BiH) s ciljem unapređenja 
oblasti socijalne zaštite i inkluzije zasnovane na principima i
smjernicama strategije Europa 2020;

Radni
materijali prezentovani na konferenciji predstavljaju osnovu za određivanje
zajedničkog okvira djelovanja u BiH u oblasti socijalne zaštite i inkluzije;

Bosna
i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko
distrikt BiH će, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, finalizirati
strateške dokumente iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije, koji će uvažavati
usvojene politike i strategije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja,
zdravstva i socijalne zaštite;

 

Koordinacija
politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije vršit će se u skladu s
ustavnim nadležnostima, a uvažavajući usaglašene mehanizme
koordinacije;

U
cilju unaprjeđenja oblasti socijalne zaštite i inkluzije u BiH, FBiH, RS,
kantonima i Brčko distriktu BiH, potrebno je intezivirati međusektorsku
saradnju u okviru nadležnih institucija;

Pozivaju
se nadležne institucije da uključe sve zainteresovane strane, uključujući
nevladin sektor i druge relevantne partnere u proces izrade i provedbe
strateških dokumenata u oblasti socijalne zaštite i inkluzije;

Pozivaju se svi partneri da koriste primjere dobre
prakse prezentirane na konferenciji, te 
pružaju podršku inovativim rješenjima.

 

Preporuke konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini

0 Komentari