Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODLUKA O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011.GODINI

 • On 3 Maja, 2012

      ODLUKA

                                                                             

O KRITERIJIMA, NAČINU
I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA
ostvarenih

prometom Lutrije Bosne i
Hercegovine u 2011.godini

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću (Službene
novine Federacije BiH, broj 1/02 i 40/10) i Pravilnika o kriterijima za
raspodjelu dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine
(Službene novine Federacije BiH, broj 13/11,21/11,41/11), federalni ministar
rada i socijalne politike dana 2011.godine
donio je

ODLUKA

O KRITERIJIMA, NAČINU
I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA
ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine
u 2011.godini

OPĆE ODREDBE

Član 1.

Predmet odluke

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, način i postupak
raspodjele sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i
Hercegovine u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se
odnose na:

1.   
Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom u smislu
poboljšanja životnih uslova i njihovih organizacija,

2.   
Smještaj i utočište žtrvama torture i nasilja,

3.   
Aktivnosti u razvoju civilnog društva u oblasti socijalne
zaštite, i

4.   
Rad javnih kuhinja

Član 2.

Aplikanti

Sredstva iz Člana 1. ove odluke dodjeljuju se za finansiranje projekata i
programa koji predlažu udruženja građana, humanitarne organizacije i
druga lica.

JAVNI POZIV

Član 3.

Javni poziv

                                                             
1) Sredstva se dodjeljuju na osnovi javnog poziva koji objavljuje
Federalni minister rada i socijalne politike 

2) Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Člana 1. Odluke objavljuje se u najmanje dva dnevna štampana lista i na službenoj web-stranici Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike,

3) Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 15 dana od
dana objavljivanja u sredstvima informiranja.

4) Prioritetne oblasti za projekte bit će navedene u
javnom pozivu.

Član 4.

Komisija za ocjenu projekata

1) Ocjenu
projekata za finansiranje sredstvima ostvarenih prometom Lutrije Bosne i
Hercegovine vrši Komisija koju imenuje Federalni ministar nadležnog
ministarstva, a koju čine predsjednik/ca 
i dva ili četiri člana iz reda državnih službenika/ca.

PRIJAVA ZA
JAVNI POZIV

Član 5.

Prijava

1) Aplikanti iz člana 2. ove odluke podnose prijavu Komisiji na
objavljeni javni poziv.

2) Prijava  treba sadržavati:

·        
popunjen prijavni
obrazac;

·        
rješenje o
registraciji (ovjerena kopija);

·        
uvjerenje o poreznoj
registraciji (ovjerena kopija);

·        
transakcijski račun
(kopija ugovora s bankom ili potvrda banke);

·        
bilans stanja i
uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa (ovjerena kopija),
ukoliko je udruženje poslovalo ranije;

·        
biografije članova;

·        
projekt kojim udruženje/fondacija
aplicira za dodjelu sredstava, s jasnom definicijom ciljeva, ciljne grupe, očekivanim
rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim planom
provođenja aktivnosti, načinom praćenja realizacije projekta, vrednovanje i
mjerenje zadovoljstva korisnika/ca, održivost projekta, te na koji način će
aplikant informirati javnost o aktivnostima realizacije projekta.

3) Aplikant može tražiti za finansiranje projekta maksimalan iznos do
50.000,00 KM ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

4) Aplikant može aplicirati neograničenim brojem projekata, te može biti
podržano više njegovih projekata.

Član 6.

Prijavni obrazac

Prijavni obrazac podnosi ovlašteno lice aplikanta i sadrži:

Opće podatke:

 • Oblast
  na koju se projekat odnosi (iz Javnog poziva)
 • Naziv
  projekta
 • Ime i
  prezime odgovorne osobe za vođenje projekta
 • Iznos
  sredstava potrebnih za realizaciju projekta
 • Podaci
  o aplikantu (naziv, sjedište)
 • Adresa 
 • Telefon,
  fax, e-mail
 • Oblik,
  datum, broj i mjesto registracije
 • Indentifikacijski
  broj
 • Broj
  žiro-računa

Uz Prijavni obrazac potrebno je dostaviti
projekat/program  koji sadrži
sljedeće  elemente:

·        
Opis aplikanta (misija,
vizija, polje djelovanja, realizirani projekti, analize, istraživanja, partneri,
broj volontera i zaposlenika, njihove biografije sa relevantnim iskustvom i
dr.);

·        
Opis projektne ideje (ciljna
grupa, metodologija, aktivnosti, inovativnost, financijska i intitucionalna
samoodrživost, vremenski okvir za implementaciju, očekivani rezultati,
mogućnosti za monitorig, evaluaciju, izvještavanja, itd.);

·        
Vremenski okvir i rok za
realizaciju;

·        
Budžet, odnosno sredstva
potrebna za provođenje projekta ili dijela projekta, unutar ustaljenih
normi;

·        
Ostala mišljenja i
obrazloženja za vezana za projekat koja mogu biti od značaja.

Član 7.

Informacije za aplikante

Kriteriji i prijava za projekte za finansiranje iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine bit će objavljeni na web-stranici Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba )

Prijave s dokumentacijom
podnose se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike sa napomenom: „za Javni
poziv – sredstva Lutrije BiH“ s navedenom adresom, lično ili poštom.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Član 8.

Kriteriji

1) Komisije iz Člana 4. ove Odluke ocjenjuje
projekte i sačinjava listu u skladu sa sljedećim kriterijima:

a) Pozitivni kriteriji:

·        
da se projekt odnosi na oblasti navedene u Javnom pozivu

·        
da je ispoštovana procedura za pisanje projekta;

·        
da je jasno definirana ciljna grupa i da obuhvaća veći broj korisnika/ca
usluga s jednakom kvalitetom isporuke;

·        
da su očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi;

·        
da angažira ili ima kao ciljnu grupu marginalizirane grupe (npr., osobe s
onesposobljenjem, Rome, nacionalne i seksualne manjine, socijalno ugrožene
grupe itd.);

·        
da se fokusira na ljudska prava, demokraciju, rodnu ravnopravnost, građanski
aktivizam, ekologiju;

·        
da je budžet realan i u skladu s aktivnostima.

  

      b) Eliminatorni kriteriji

·        
Projekt nije dostavljen u naznačenom roku;

·        
nedostaju formalni uvjeti za kandidiranje projekta (nepotpuna ili netačna
dokumentacija);

·        
nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte (nije
dostavljen finansijski i narativni izvještaj o provođenju ranije odobrenih
projekata);

·        
da projekt ne angažira kvalitetno osoblje, članstvo ili volontere/ke za
njegovo provođenje;

·        
prijavni obrazac nije popunjen u potpunosti;

·        
projektom se podržava rad političke stranke;

·        
nedostaju ključne informacije o projektu.

Član 9.

Ocjena projekta

1) Za ocjenu projekata na osnovi pozitivnih kriterija koristi se skala od
1 do 10 bodova za svaki od kriterija.

2) Svaki/a član/ica Komisije dodjeljuje bodove za svaki od kriterija
pojedinačno. Konačna ocjena bodova predstavlja zbroj bodova svih članova/ica
Komisije.

3) Ukoliko se članovi/ice ne usaglase oko nekog od eliminatornih
kriterija, konačna odluka se donosi na osnovi većine glasova svih članova/ica
Komisije.

Član 10.

Obrazac za ocjenu

Obrazac za ocjenu, potpisan od
strane predsjednika/ce i svih članova/ica Komisije, ocjenjuje pet oblasti koje
predloženi projekat treba da sadrži:

1. Finansijski i operativni kapacitet

2. Relevantnost

3. Metodologija

4. Održivost

5. Budžet i racionalnost troškova

Član 11.

Odluka o raspodjeli sredstava

1) Na osnovi kriterija propisanih u Članu 8. ove Odluke, Komisija je
dužna pripremiti listu uspješnih projekata i dostaviti je Ministru u roku od 90
dana od dana isteka roka javnog poziva za prijavu projekata.

2) Predložena liste korisnika dostavlja se Komisiji koju imenuje
federalni ministar financija radi utvrđivanja prijedloga odluke o raspodjeli
sredstava i dostavlja isti Vladi Federacije BiH na usvajanje.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 12.

Stupanje na snagu

 

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja.

 

                                                                                                                              
MINISTAR

                                                                                                                         Vjekoslav Čamber

 

ODLUKA O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011.GODINI

0 Komentari