Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNI POZIV za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011.godini

 • On 3 Maja, 2012

Na osnovu
člana 17. Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH, broj 1/02 i
40/10) i Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenih
prometom Lutrije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj13/11,21/11,41/11),
federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje

JAVNI POZIV

za finansiranje projekata i programa iz sredstava
ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011.godini

Iz dijela
sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011.godini
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike raspisuje javni poziv za
prikupljanja zahtijeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu
finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

1.   
Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom u smislu
poboljšanja životnih uslova i njihovih organizacija,

2.   
Smještaj i utočište žtrvama torture i nasilja,

3.   
Aktivnosti u razvoju civilnog društva u oblasti socijalne
zaštite, i

4.   
Rad javnih kuhinja

I Opći kriteriji

Sredstva
se usmjeravaju na finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja
građana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljedećih općih
kriterija:

a)   
Doprinos projekata i programa za ostvarenje javnog
interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i
predviđeni socijalni učinci i sl.),

b)   
Povezanost predloženog projekta i programa sa predhodnim
aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,

c)   
Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,

d)   
Detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za
realizacijom projekta, odnosno programa,

e)   
Transparentnosti i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih
rezultata i ocjene uspješnosti projekta, odnosno programa,

f)    
Preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili
program pripremljen, i

g)   
Iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije
projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacije,
sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne
samouprave i drugih sredstava).

II Posebni kriteriji

Na osnovu člana 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava
ostvarenih prometom lutrije BiH, utvrđeni su i posebni kriteriji za navedene
projekte i programe koji se odnose na sljedeće oblasti koje predloženi projekat
treba da sadrži:

1. Finansijski i operativni kapacitet;

2. Relevantnost;

3. Metodologija;

4. Održivost;

5. Budžet i racionalnost troškova.

Odnosno, posebni kriteriji se odnose na
sljedeće elemente projekta ili programa:

 • Opis aplikanta (misija,
  vizija, polje djelovanja, realizirani projekti, analize, istraživanja,
  partneri, broj volontera i zaposlenika, njihove biografije sa relevantnim
  iskustvom i dr);
 • Opis projektne ideje
  (ciljna grupa, metodologija, aktivnosti, inovativnost, financijska i
  intitucionalna samoodrživost, vremenski okvir za implementaciju, očekivani
  rezultati, mogućnosti za monitorig, evaluaciju, izvještavanja, itd);
 • Vremenski okvir i rok za
  realizaciju;
 • Budžet, odnosno sredstva
  potrebna za provođenje projekta ili dijela projekta, unutar ustaljenih
  normi;
 • Ostala mišljenja i
  obrazloženja za vezana za projekat koja mogu biti od značaja.

Aplikant može tražiti za finansiranje projekta
maksimalan iznos do 50.000,00 KM ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan
naznačiti u zahtjevu.

III Dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za
dodjelu sredstava

Udruženja
građana, humanitarne organizacije i druga lica uz program ili projekat, podnose
zahtijev za dodjelu sredstava nadležnom ministarstvu na prijavnom obrascu koji
sadrži sljedeće podatke:

1.    Oblast
na koju se projekat odnosi

2.    Naziv
projekta

3.    Ime
i prezime odgovorne osobe za vođenje projekta

4.    Iznos
sredstava potrebnih za realizaciju projekta

5.    Podaci
o aplikantu (naziv, sjedište)

6.    Adresa 

7.    Telefon,
fax, e-mail

8.    Oblik,
datum, broj i mjesto registracije

9.    Indentifikacijski
broj

10.  Broj
žiro računa

Uz
zahtijev podnosilac je dužan priložiti i:

–      
Rješenje o registraciji (ovjerena kopija);

–      
Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija);

–      
Posljednji godišnji obračun o poslovanju (ovjerena
kopija);

–      
Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda
banke);

–      
Dokaz o realizovanim projektima, ako ih je bilo (bilans
stanja i bilans uspjeha);

–      
Biografije članova;

–      
Drugi dokazi predviđeni konkursom.

Kriteriji
i prijavni obrazac biće objavljeni na web-stranici Federalnog ministarstva rada
i socijane politike (www.fmrsp.gov.ba.).

Prijavu
sa dokumentacijom potrebno je poslati na adresu:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Vilsonovo šetalište 10

71000 Sarajevo

S obaveznom napomenom: „za Javni poziv – sredstva Lutrije
BiH“

Krajnji
rok za dostavljanje zahtijeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Nepotpune
i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sarajevo, 30.04.2012.god.                                                                          

Broj:                                                                                        

                 M I N I S T A R

                  Vjekoslav Čamber

 JAVNI POZIV za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011.godini

0 Komentari