Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Predstavnici MOR-a u posjetu ministarstvu

  • On 14 Marta, 2012

 

Danas
su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike posjetili gosp. Thomas
Otter, ispred Međunarodne organizacije rada (International Labour Office) i gđa
Lejla Tanović, ILO koordinatorica za Bosnu i Hercegovinu. Delegaciju ove
međunarodne organizacije primili su Vjekoslav Čamber, federalni ministar rada i
socijalne politike i Džana Kadribegović, pomoćnica ministra u sektoru za rad i
zapošljavanje.

Međunarodna
organizacija rada zemljama članicama pruža potporu u osmišljavanju, provedbi i
procjeni politika i programa zapošljavanja. Svrha posjeta predstavnika MOR-a bila
je evaluacija tehničke pomoći koju ova organizacija pruža Bosni i Hercegovini u
oblasti rada i zapošljavanja.

Ministar
je gosp. Ottera upoznao s aktivnostima koje se trenutno provode kada je u
pitanju donošenje Zakona o radu, kao i s utvrđenom procedurom i dinamikom
donošenja ovog Zakona. Nakon što se obavi javna rasprava, Zakon će biti
dostavljen Vladi Federacije BiH, a zatim i Parlamentu koji će ga usvajati na
oba doma.

Osim
Ministarstva, u izradi samog Zakona sudjelovali su i socijalni partneri, a
razmatran je i na stranačkim klubovima pri Parlamentu FBiH. Osnovni cilj novoga
Zakona o radu je osigurati bolji protok radne snage, smanjiti neuposlenost i
rad na crno, pojačati inspekcijski nadzor, dovesti u ravnopravan položaj i
poslodavce i radnike. Novi Zakon o radu bit će mnogo rigorozniji prema
prekršiteljima zakona, nego dosadašnji. Jedan od važnijih ciljeva spomenutog
zakona je otvaranje tržišta BiH za strana ulaganja.

Osim
toga, poboljšana je i suradnja s Federalnim zavodom za zapošljavanje, te su inicirani
novi programi koji će davati dugoročnije rezultate. Posebna pažnja će se
obratiti na otvaranje novih radnih mjesta u sektoru usluga, uvezivanje turizma
s pojedinim granama poljoprivrede, vjerskim turizmom, itd.

 Predstavnici MOR-a u posjetu ministarstvu

0 Komentari