Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje povodom skidanja invalida s evidencije neuposlenih

  • On 7 Decembra, 2011

Nedavno su u Federalno ministarstvo rada i socijalne politike počele
pristizati informacije o akciji brisanja iz evidencije neuposlenih osoba čija
mjesečna primanja prelaze 25% prosječne plaće u Federaciji BiH. Spomenutu je
akciju inicirala JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske
županije", pozivajući se na članak 3, stavak 2 Zakona o posredovanju u
upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba. Prema navedenom članku,
neuposlenim se osobama, između ostaloga, smatraju sva ona lica koja ne
ostvaruju prihod veći od 25% prosječne mjesečne plaće. To je spomenutoj
ustanovi bila dovoljna pravna osnova da u okvir pokrenute akcije uključi i
ratne vojne invalide, civilne žrtve rata i neratne invalide čija primanja,
ostvarena po osnovu njihovog invaliditeta, prelaze navedeni procenat. U
nastojanju da zaštiti prava osoba iz navedenih kategorija, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je 06. prosinca 2011. dopis
Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije u kojemu je jasno
navedeno da se u prihode u smislu članka 3, stavak 2 Zakona o posredovanju u
upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ne mogu uključivati
invalidnine. U istom je dopisu zatraženo da se u evidenciju neuposlenih vrate
sve one osobe koje spadaju u kategoriju ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava
rata i neratnih invalida kao i da im se isplate sredstva koja su im bila
uskraćena od trenutka skidanja s evidencije.

 

Priopćenje povodom skidanja invalida s evidencije neuposlenih

0 Komentari