Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 16.sjednice Vlade FBiH

  • On 25 Augusta, 2011

JAVNI
POZIV ZA REGISTRIRANI RADNI STAŽ ZA KOJI NISU  UPLAĆENI DOPRINOSI

 Na 16.sjednici Vlade
FBiH održanoj u Mostaru Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog poziva s
ciljem sagledavanja stanja po pitanju registriranog radnog staža u FBiH za koji
nije uplaćen doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te za sagledavanje
sredstava nužnih za njegovu uplatu.

Javni poziv odnosi se na sve pravne osobe u FBiH, bez obzira
na oblik organiziranja i vlasničku strukturu, kao i na osobe kojima nije
uplaćen doprinos, a pravni subjekt kod kojeg su bili uposleni više ne postoji.
Na obrascima, koji su sastavni dio javnog poziva, oni trebaju dostaviti
pokazatelje o registriranom radnom stažu za koje nisu uplaćeni doprinosi
zaključno s 31.12.2010. godine. Ove pokazatelje će prikupljati, provjeravati i
obrađivati Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a oni će
služiti kao dokumentacijski temelj za zakonsko uređivanje ove materije.

Tekst javnog poziva bit će objavljen na službenoj web stranici
Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba), u „Službenim novinama FBiH“ i u najmanje dva
dnevna lista.

RAZMATRAN
PREDNACRT ZAKONA O RADU

Federalna vlada danas je razmatrala Predacrt zakona o radu.
Kako je važeći Zakon o radu iz 1999. godine znatnije i mijenjan i dopunjavan
2000. i 2003. godine, odlučeno je da se pristupi izradi sasvim novog
integralnog teksta. Ujedno, donošenje novog Zakona o radu prilika je da njegove
odredbe u što većoj mjeri budu harmonizirane sa zakonodavstvom Europske unije i
europskim principima i standardima radnog zakonodavstva Europske unije. Pored
toga, u cilju zakonske zaštite temeljnih prava radnika iz radnog odnosa,
pojedina prava koja su sadržana u odredbama kolektivnih ugovora, obzirom na
pravnu prirodu tih ugovora, moraju imati odgovarajuće mjesto u Zakonu o radu.

Vlada će ovaj zakon, u formi Nacrta, utvrditi i u
parlamentarnu proceduru uputiti nakon što se o ponuđenom tekstu izjasni
Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH.

 

USVOJEN
PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRÐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA NASTALIH PO OSNOVU
ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA I ZAŠTITE PORODICE
S DJECOM

Prijedlogom zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja
neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite,
zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, utvrđenom na
današnjoj sjednici Vlade FBiH, predviđeno je da Federacija BiH, u najviše
jedanaest mjesečnih rata, izmiri obaveze nastale po ovom osnovu. Izmirenje
obaveza počet će od prvog narednog mjeseca od dana stupanja na snagu novog
zakona, te se na te obaveze neće obračunavati kamate od dana nastanka do dana
realizacije. Cilj ovoga je blagovremeno izmirenje obaveza, kao i sprječavanje
pokretanja sudskih postupaka koji bi dodatno povećali obaveze. 

Zakon je u potpunosti usklađen sa Strategijom za izjednačavanje
mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011.-2015. Neizmirene obaveze
Federacije od 29.663.713,26 KM utvrđene su na osnovu pravosnažnih rješenja,
kojima su podnosiocima zahtjeva – osobama sa invaliditetom priznata prava po
Zakonu o osnovama socijalne zaštite.

Ovoliki iznos utvrđen je s 31.7.2011. godine i izmiriti će se
u skladu sa ovim zakonom. 

Izmirenje obaveza bit će realizovano do visine sredstava
predviđenih na određenoj poziciji u Proračunu FBiH za godinu u kojoj se vrši
isplata, a saglasno zakonu kojim se uređuje njegovo izvršavanje. Vlada FBiH će,
na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijeti odluku
o načinu i visini izmirenja, tih obaveza, a u zavisnosti od visine raspoloživih
sredstava za tu namjenu.

SUFINANCIRANJE
NAJNIŽIH MIROVINA

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se, u cilju zaštite
umirovljenika sa iznosom mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima koji je
niži od iznosa najniže mirovine, odobrava 470 tisuča konvertibilnih maraka za
sufinanciranje te razlike.

U redovnoj isplati mirovina za kolovoz ovi će umirovljenici
dobiti razliku do visine najniže mirovine za ovaj mjesec.

IZVRŠENJE
FEDERALNOG PRORAČUNA

U prvoj polovici ove godine Proračun FBiH ostvario je prihod
od 613,9 milijuna konvertibilnih maraka, čime je plan za cijelu 2011. godinu
ostvaren s 36 posto, konstatira se u danas razmatranom Izvješću o izvršenju
Proračuna FBiH za razdoblje siječanj-lipanj. U istom lanjskom razdoblju prihodi
su bili veći za 175,9 milijuna KM, na što je izravno utjecala sredstva iz
stand-by aranžmana.

Ukoliko se ova sredstva isključe, proizilazi kako je ove
godine proračunsko prihodovno ostvarenje bolje za tri posto, odnosno za 16,4
milijuna KM. Kroz ovogodišnje šestomjesečne prihode od poreza ostvareno je
547,8 milijuna KM, što je povećanje od jedan posto u odnosu na proteklu godinu.

Kroz transfere i druge tekuće rashode je u šest mjeseci
realizirano 392,8 milijuna KM, što je 42 posto sredstava planiranih za ovu
godinu.

Najveći dio ovih sredstava (162,1 milijun KM) predstavlja
transfer za invalidnine, a slijedi transfer za MIO od 88,4 milijuna KM. U ovom
razdoblju izmireno je 7,9 milijuna KM duga spram kantonalnih službi za zapošljavanje.
Riječ je o sredstvima namijenjenim isplati naknada razvojačenim braniteljima iz
2009. godine. Također je izmireno i 17,4 milijuna KM na ime duga za neratne
invalidnine.

POVEĆATI
NAPLATU POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

U cilju povećanja stupanja naplate potraživanja po osnovu
plasiranih dugoročnih kredita, radi što veće zaštite i kontrole namjenskog
depozita koji služi za realiziranje Programa dugoročnih plasmana za poticaj
upošljavanju iz sredstava revolvinga kod Razvojne banke Federacije BiH, Vlada
Federacije danas je, usvojivši Informaciju o stanju komisionih kredita
Federalnog zavoda za zapošljavanje, donijela nekoliko zaključaka.

Zadužena je Razvojna Banka Federacije BiH da u cijelosti
preuzme potraživanja i kreditne predmete od 2002. do 2004. godina koji se vode
kod Sparkasse bank d .d. Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo i same
Razvojne banka Federacije BiH (kao komisionara).

Naime, Federalni zavod za zapošljavanje je od 2002. do 2004.
godina na ime poticaja za upoš1javanje plasirao kreditna sredstva pravnim i
fizičkim osobama putem komisionih banaka u iznosuod 66.106.972,80 konvertibilnih maraka za 1.823
korisnika kredita. Trenutno stanje potrazivanja po osnovu glavnica kredita
plasiranih putem ovih banaka iznosi 26.629.004 KM i po osnovu redovne kamate 1.116.535
KM, a odnose se na 734 korisnika kredita.

Mostar, 24. 08. 2011. godine

 

Priopćenje sa 16.sjednice Vlade FBiH

0 Komentari